Ozljede na radu u Hrvatskoj

 

ONR u Hrvatskoj

U obavljanju djelatnosti propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 82/13, 159/13, 154/14) i Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14,  118/14, 154/14) Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) obvezan je pratiti stanje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i kroz analizu ozljeda na radu.

Izvor podataka za analizu ozljeda na radu su prijave ozljeda na radu koje su ispunili poslodavci i dostavili Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: HZZO), radi ostvarivanja prava utvrđenih Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Jedan primjerak prijave ozljede na radu HZZO  dostavlja HZZZSR-u.
Od početka 2013. godine na snazi je novi obrazac prijave ozljede na radu koji sadrži podatke o ozljedi na radu sukladne metodologiji Evropske statistike ozljeda na radu (ESAW metodologija) jer je Republika Hrvatska od početka punopravnog članstva u EU obvezna dostavljati podatke o ozljedama na radu Evropskom uredu za statistiku u obliku koji je sukladan ESAW metodologiji.
Slijedom navedenog Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu analizira podatke o ozljedama na radu koje su se dogodile na mjestu rada po parametrima koji su sukladni metodologiji Europske statistike ozljeda na radu a to su:
 
-    mjesto i vrijeme ozljeđivanja,
-    podaci o radniku koji je ozlijeđen (spol, državljanstvo, zaposlenički status, zanimanje, osposobljenost iz ZNR i dr.),
-    podaci o poslodavcu (djelatnost i veličina poslodavca kod kojeg je zaposlen ozlijeđeni radnik),
-    podaci o vrsti ozljede i ozlijeđenom dijelu tijela, poslu koji je obavljan i prostoru u kojem je obavljan posao kada se radnik ozlijedio, prema specifičnoj aktivnosti i poremećaju koji je doveo do ozljede, načinu nastanka ozljede i materijalnim sredstvima koja su pri tom korištena ili sudjelovala u ozljedi,
-    medicinski pokazatelji (ozlijeđeni dio tijela, MKB) i pojedinačna analiza za područja djelatnosti u kojima se ozlijedila većina radnika u odnosu na ukupan broj analiziranih ozljeda.
 
Na osnovu podataka Državnog zavoda za statistiku o broju zaposlenih u RH po granama djelatnosti i podatka o broju ozljeda na radu prijavljenih Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izračuna i stopu ozljeda na radu na 1000 zaposlenih.

Analiza ONR

Analiza ozljeda na radu za 2015.

adobe pdf iconAnaliza ozljeda na radu za 2015.

______________________________________________________________

Analiza ozljeda na radu za 2014.

adobe pdf iconAnaliza ozljeda na radu za 2014.

______________________________________________________________

 Analiza ozljeda na radu za 2013.

adobe pdf iconAnaliza ozljeda na radu za 2013.

______________________________________________________________

Analiza ozljeda na radu za 2012.

adobe pdf icon Analiza ozljeda na radu za 2012.

______________________________________________________________

Analiza ozljeda na radu za 2011.

adobe pdf icon Analiza ozljeda na radu za 2011.

______________________________________________________________

Analiza ozljeda na radu za 2010.

adobe pdf icon Analiza ozljeda na radu za 2010.

______________________________________________________________

Analiza ozljeda na radu za 2009.

adobe pdf icon Analiza ozljeda na radu za 2009.

Analiza ONR po djelatnostima

Analiza ozljeda na radu po djelatnostima za 2015.

adobe pdf iconA-Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

adobe pdf iconB-Rudarstvo i vađenje

adobe pdf iconC-Prerađivačka industrija

adobe pdf iconD-Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

adobe pdf iconE-Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gosp.otpadom te dj. sanacije okoliša

adobe pdf iconF-Građevinarstvo

adobe pdf iconG-Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala

adobe pdf iconH-Prijevoz i skladištenje

adobe pdf iconI-Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

adobe pdf iconJ-Informacije i komunikacije

adobe pdf iconK-Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

adobe pdf iconL-Poslovanje nekretninama

adobe pdf iconM-Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

adobe pdf iconN-Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

adobe pdf iconO-Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje

adobe pdf iconP-Obrazovanje

adobe pdf iconQ-Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

adobe pdf iconR-Umjetnost, zabava i rekreacija

adobe pdf iconS-Ostale uslužne djelatnosti

Analiza ozljeda na radu po djelatnostima za 2014.

adobe pdf iconQ-Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

adobe pdf iconC-Prerađivačka industrija

adobe pdf iconE-Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gosp.otpadom te dj. sanacije okoliša

adobe pdf iconH-Prijevoz i skladištenje

adobe pdf iconD-Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

adobe pdf iconA-Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

adobe pdf iconO-Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje

adobe pdf iconF-Građevinarstvo

adobe pdf iconG-Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala

Analiza ozljeda na radu po djelatnostima za 2013.

adobe pdf iconQ-Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

adobe pdf iconC-Prerađivačka industrija

adobe pdf iconH-Prijevoz i skladištenje

adobe pdf iconO-Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje

adobe pdf iconF-Građevinarstvo

adobe pdf iconG-Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala

Analiza ozljeda na radu po djelatnostima za 2012.

adobe pdf iconQ-Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

adobe pdf iconC-Prerađivačka industrija

adobe pdf iconH-Prijevoz i skladištenje

adobe pdf iconO-Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje

adobe pdf iconF-Građevinarstvo

adobe pdf iconG-Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala

Analiza ozljeda na radu po djelatnostima za 2011.

adobe pdf iconQ-Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

adobe pdf iconC-Prerađivačka industrija

adobe pdf iconH-Prijevoz i skladištenje

adobe pdf iconO-Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje

adobe pdf iconF-Građevinarstvo

adobe pdf iconG-Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann