Hrvatsko zakonodavstvo

Prava i obveze poslodavaca, zaposlenika i stručnjaka koji se bave zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu navedena su u domaćem zakonodavstvu. Ovdje možete pronaći poveznice na sve najvažnije hrvatske zakone i propise koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
Narodne novine – NN

U nastavku možete pronaći sve hrvatske zakonske akte koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
Za pregledavanje cjelovitog teksta kliknite na željeni naslov.

 

Zdravstvena zaštita
 • Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (NN  39/2020  )
 • Pravilnik o mjerilima za prijem specijalizanata (NN  83/15 )
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 65/2022)
 • Pravilnik o obrascu dnevnika rada doktora medicine na specijalističkom usavršavanju (NN 123/11)10
 • Pravilnik o obrascu knjižice o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 123/11)
 • Pravilnik o obrascu zapisnika o polaganju specijalističkog ispita doktora medicine (NN 123/11)
 • Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (NN 55/2008)
 • Kolektivni ugovor za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske (NN 118/2019)
 • Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/2020)
 • Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova (NN 12/12, 99/13, 63/2016)
 • Pravilnik o načinu obavljanja medicinko-biokemijske djelatnosti u liječničkim ordinacijama (NN 63/2019)
 • Pravilnik o stručnom nadzoru nad obavljanjem medicinski-biokemijske djelatnosti uz bolesnika i u liječničkoj ordinaciji (NN 118/09 )
 • Pravilnik o stručnom nadzoru u djelatnosti medicine rada (NN 106/04)
 • Plan i program mjera specifične zdravstvene zaštite radnika (NN 122/07)
 • Pravilnik o specijalističkim nazivima u područjima specijalnosti ovlaštenih psihologa 
Obvezno zdravstveno osiguranje

———————————————————–

———————————————————–
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (NN 139/10)

Danom stupanja na snagu (1. siječnja 2011.) ovoga Zakona prestaju važiti:

 • Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (NN 85/06, 67/08)
 • Mreža ugovorenih subjekata medicine rada (NN 115/07)
 • Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN125/07)
 • Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 125/07, 04/08)
 • Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 115/10, 48/11)
 • Opći uvjeti ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 22/09)
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 125/07, 04/08), 66/10)
 • Pravilnik o ovlastima i načinu obavljanja vanjskog nadzora kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (NN 70/10)

 

Mirovinsko osiguranje
 • Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 157/13,  33/15, 120/16, 18/18-Odluka USRH, 62/18, 115/18)
 • Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14 )
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja  (NN 30/15)
 • Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (NN 115/18) i (NN 34/2021)
 • Pravilnik o metodologiji izrade stručne dokumentacije radi utvrđivanja staža osiguranja s povećanim trajanjem (NN 20/19)
Zdravstveni pregledi
  • Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)
  • Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/10)
  • Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 89/15, 94/16)
  • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 109/2019)
  • Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati (NN 62/10)
  • Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad (NN 32/15, 39/15 )
  • Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika (NN 32/15)

 

Profesionalne bolesti
Rad
Zaštita na radu
Sredstva rada
 • Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/2020)
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)
 • Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16, 120/2022 )
 • Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16, 120/2022  )
 • Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (Sl. list 65/91)
 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/2021)
 • Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11)
 • Popis hrvatskih norma u području sigurnosti strojeva (NN 122/14)
 • Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/10)
 • Popis hrvatskih normi za osobnu zaštitnu opremu (NN 110/09)
 • Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 79/16)
 • Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika o tlačnoj opremi (NN 027/2013)
 • Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (NN 27/16)
 • Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama (NN 027/2013)
 • Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (NN 75/2020)
Rizici na radu

Azbest

 • Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu (NN 79/07, 139/10, 111/18)
 • Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu (NN 79/07, 139/10, 111/18)
 • Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu (NN 79/07, 149/09, 139/10)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu praćenja zdravstvenog stanja, dijagnostičkim postupcima kod sumnje na postojanjeprofesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom te mjerilima za priznavanje profesionalne bolesti uzrokovane azbestom (NN 134/08)

Buka i vibracije

 • Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 148/2023)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 148/2023)
 • Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/2021)
 • Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)
 • Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07)
 • Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova, te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09, 60/16 , 117/18)
 • Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (NN 91/07)
 • Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke (NN 91/07)

Kemijske štetnosti na radu

 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br.1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (NN 50/12,)
 • Zakon o dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (NN 18/13, 115/18)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (NN 53/08, 18/13, 115/18)
 • Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN 60/15)
 • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (NN 99/13 , 157/13)
 • Pravilnik o  načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (NN 147/2021)
 • Pravilnik o uvjetima glede posebnih mjera zaštite na radu s otrovima u pravnim osobama koje rabe otrove u znanstvenoistraživačke svrhe (NN 148/99)
 • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (NN 99/13, 157/13, 122/14)
 • Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina (NN 91/13)
 • Naredba o načinu rukovanja lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije (NN 30/91)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/18, NN 01/2020, 148/2023)

Biološke štetnosti na radu

Električna energija

 • Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (NN 105/10)
 • Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 43/16)
 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list 62/73)
 • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)
 • Popis hrvatskih norma u području niskonaponske opreme (NN 017/2013)

Požar i eksplozije

 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10 i 114/22)
 • Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08)
 • Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11)
 • Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94,32/97)
 • Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15)
 • Zakon o eksplozivnim tvarima te priozvodnji i prometu oružja (N.N. 70/17)
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06, 106/07)
 • Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 33/16)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN 26/09, 41/09, 66/10)
 • Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari (NN  139/2021)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (NN 146/05, 119/07, 55/13)
 • Popis hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (NN 042/2008)

Statodinamički napori i rad na računalu

Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (NN 73/2021)

Zarazne bolesti

 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN 35/07)
 • Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN 116/2018)
 • Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi (NN 103/13)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija (NN 85/12, 129/13)

Zračenje

Ionizirajuće

 • Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 21/2022 , 114/22)
 • Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja (NN 24/18, 70/20)
 • Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad upodručju izloženosti (NN 66/18, 36/2022)
 • Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima ( NN 42/18)
 • Pravilnik o popisu djelatnosti, uvjetima i načinu izdavanja te rokovima važenja odobrenja za djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja i za korištenje izvora ionizirajućeg zračenja (NN 125/06)
 • Pravilnik o sadržaju te uvjetima, kriterijima i načinu odobravanja plana sanacije (NN 38/18)
 • Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja (NN 42/18)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja(NN 53/2018, NN 6/2022)
 • Pravilnik o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18)
 • Pravilnik o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja (NN 38/2018, NN 8/2022)

 

Neionizirajuće

 • Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (NN 91/10)
 • Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14)
 • Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja (NN 59/16) – stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 2. točke 23., članka 5, 8 i 9. Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14)

 

Pojedine profesionalne skupine i djelatnosti

Oružane snage

 • Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske (NN 73/13)
 • Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (NN 42/14, 109/16)
 • Naputak o vremenu i načinu upućivanju novaka na služenje vojnog roka i otpustu iz Oružanih snaga (NN 15/03)
 • Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba (NN 128/99, 16/01, 22/02, 41/08)
 • Uredba o izmjenama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (NN 97/12)
 • Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju (NN 158/13, 121/16)
 • Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage RH (NN 37/2024)

Policija

 • Zakon o policiji (NN 34/11, 121/16)
 • Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba (NN 128/99, 16/01, 22/02, 41/08)
 • Uredba o izmjenama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (NN 97/12)
 • Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama (NN 113/2012)
 • Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova (NN 73/18)

Privatna zaštita

 • Zakon o privatnoj zaštiti (NN 16/2020)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u pravnoj zaštiti (NN 38/2004)

Oružje

 • Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana  (NN 94/2018 )
 • Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja (NN 36/2020)
 • Odluka o visini naknade zdravstvenog pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja (NN 43/14)
 • Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja (NN 36/2020)

Razminiranje

 • Odluka o proglašenju zakona o protuminskom djelovanju (NN 110/15 )
 • Zakon o protuminskom djelovanju (NN 110/15 )

Vatrogastvo

Graditeljstvo

 • Zakon o gradnji (NN 153/13)
 • Zakon o gradnji (NN br. 175/03, 100/04) – važe članci navedeni u novom Zakonu o gradnji (NN 153/13)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/2017)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/2015)
 • Tehniči propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08, 33/10)
 • Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12)
 • Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18)

Rudarstvo

 • Zakon o rudarstvu (NN 56/2013)
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u naftnom rudarstvu (NN 40/07)
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja zaposlenih u rudarstvu kod površinskih i podzemnih rudarskih radova (NN 40/07)

Šumarstvo

Školstvo

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 76/00)

Šport

 • Zakon o športu (NN 71/06)
 • Pravilnik o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima (NN 54/04)
 • Lista tvari zabranjenih u sportu (NN 116/13)

Državni službenici

 • Zakon o državnim službenicima i namještenicima (NN 27/01)
 • Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 56/2022)

Carinici

 • Zakon o carinskoj službi (NN 68/2013 , 115/16)
 • Uredba o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (NN 86/2013)
Promet (cestovni, pomorski, zračni, željeznički)

Cestovni promet

 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 42/2020)
 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu ( NN 41/18)
 • Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (NN 75/13, 36/15, 46/17)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi  mogle obavljati poslove analize krvi i urina (NN 86/14)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi  mogle obavljati poslove analize krvi i urina (NN 86/14)
 • Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 51/2024 )
 • Pravilnik o vozačkim dozvolama (NN 02/2019 )
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 132/17)

Pomorski promet

 • Pomorski zakonik (NN 181/0476/07146/08, 61/11, 56/13, 26/15)
 • Naredba o kategorijama plovidbe pomorskih brodova (NN 46/06, 48/08)
 • Pravilnik o brodicama i jahtama (NN 27/05, 57/06, 80/07, 3/08, 18/09, 56/10, 97/12, 137/13, 18/16, 72/17)
 • Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 130/13, 77/18-ispravak)

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 45/14, 72/16, 77/18)
 • Pravilnik o minimalnim zahtjevima i uvjetima pružanja medicinske skrbi na brodovima (NN 123/2021 )
 • Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti ( NN 93/07, 107/14)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti NN (107/14)
 • Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje plovidbe (NN 4/16)
 • Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 026/14)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja (NN 125/05, 126/08, 34/11, 155/13, 29/16)
 • Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Stabilitet (NN 54/15)
 • Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Zaštita pri radu i smještaj posade (NN 32/18)
 • Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Radiooprema (NN 109/2022)
 • Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pregrađivanje (NN 54/15)
 • Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Prijevoz tereta (NN 69/2018 )
 • Pravilnik o primjeni Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine (NN 122/16)

Unutarnji plovni promet

 • Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 144/2021)
 • Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama (NN 138/15)

Zračni promet

 • Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 127/13, 92/14)
 • Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje (NN 4/01)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom (NN 21/2019)
 • Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba  2018/1139  Europskog parlamenta i Vijeća (NN 31/2019)

Željeznički promet

 • Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkih sustava (NN 63/2020 )
 • Pravilnik o ovlaštenju strojovođa (NN 47/2022 )
 • Pravilnik o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava (NN 53/15)
 • Pravilnik o izvanrednim događajima u željezničkom prometu (NN 64/09) – ne važi, mjenja ga Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 082/13) 
 • Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava (NN 122/16)
Osobe s invaliditetom
 • Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom (NN 47/05)
 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/2020)
 • Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 75/2018 )
 • Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18)
 • Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 31/2014 )
 • Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/2020)
 • Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (145/2020 )
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 75/18)
 • Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (NN 107/07)
Opojne droge
 • Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (NN 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina (NN 86/2014 )
 • Popis opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti  droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu  droga (NN 13/2019)
Novi propisi doneseni zbog usklađivanja sa aktima Europske unije u kojima se propisuju i postupanja specijalista medicine rada/ specijalista medicine rada i sporta

U „ Narodnim novinama “ broj 43/2013 objavljen je Pravilnik o vozačkim dozvolama, koji stupa na snagu 01. srpnja 2013. godine.

Novim Pravilnikom usklađuju se uvjeti sa slijedećim Europskim direktivama: Direktiva 2006/126/EZ, 2011/94/EU i 2012/36/EU.

U dodatku ovog Pravilnika propisan je i Popis ograničenja iz zdravstvenih razloga koja se upisuju u kodiranom obliku na uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima.

Novi Pravilnik o vozačkim dozvolama možete pogledati ovdje.

U „ Narodnim novinama“ broj 56/2013 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama pomorskog zakonika. Ovaj Zakon usklađen je sa Direktivama 2009/20/EZ, 2000/59/EZ i 2009/13/EZ. Preporučamo specijalistima medicine rada/medicine rada i sporta obratiti pozornost na članak 44. navedene izmjene Zakona, prema kojoj je za obavljanje liječničkih pregleda, uz obvezu posjedovanja ovlaštenja potrebno i uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, te članak 142. koji obvezuje ovlaštene zdravstvene ustanove ili ordinacije na ispunjavanje ovih uvjeta do 01. siječnja 2015. godine.