Osobna zaštitna oprema

 

O osobnoj zaštitnoj opremi

Uporaba osobne zaštitne opreme (OZO) obvezna je pri izvođenju radnih zadatka gdje  rizici za zdravlje i sigurnost radnika  nisu dovedeni  na prihvatljivu razinu  primjenom  osnovnih pravila zaštite na radu i odgovarajućom organizacijom radnih zadataka. Odabir osobne zaštitne opreme obavlja se na osnovu rizika utvrđenih u procjenom rizika za određeno radno mjesto, a izabrana osobna zaštitna oprema mora osigurati najveću moguću razinu zaštite radnika uz uvjet da omogućava normalno odvijanje radnih aktivnosti te da je udobna radniku.

Obrazac evidencije osobne zaštitne i radne opreme

Odabir i podjela osobne zaštitne opreme

Kako bi se osigurala sigurnost i zaštitu zdravlja radnika,  osobna zaštitna oprema koja se koriste mora:

 • biti oblikovana i izrađena u skladno s propisanim tehničkim zahtjevima,
 • biti namjenski izrađena za zaštitu pred očekivanim rizicima i ne smiju uzrokovati veće rizike za sigurnost radnika;
 • odgovarati stvarnim uvjetima na mjestu rada;
 • odgovarati specifičnim ergonomskim potrebama;
 • biti izrađena tako, da ih korisnik može pravilno prilagoditi na jednostavan način.

Poslodavac je dužan omogućiti predstavnicima radnika da od ponuđene osobne zaštitne opreme koja odgovaraju tehničkim zahtjevima nakon probnog korištenja, izaberu  onu koje im najbolje odgovara, a u okviru osposobljavanja za rad na siguran način mora osposobiti radnike za pravilnu uporabu odabrane osobne zaštitne opreme što uključuje i praktično pokazivanje načina njene uporabe.

 

Zaštitna odjeća
Sredstva za zaštitu od pada s visine

U mnogim je zanimanjima rad je nezamisliv bez zdrave kože ruku, koja je prva obrana od vanjskih utjecaja, posebno od utjecaja nadražljivaca, alergena, karcinogena, otrova ili različitog mehaničkog djelovanja. Rukavice za zaštitu ruku su dio osobne zaštitne opreme, koja mora osigurati odgovarajući stupanj zaštite od različitih opasnosti prisutnih u radnom procesu. Još nešto više o osobnim zaštitnim sredstvima, te o zaštiti ruku možete preuzeti iz priloga.

Osobna zaštitna sredstva za zaštitu ruku – Zaštitne rukavice

 • Da bi rukavice pružile najveću moguću zaštitu, potrebno je koristiti ih i održavati na odgovorajući način. Kako to činiti pri radu s organskim otapalima pogledajte na letku

10 Savjeta za sigurnu uporabu zaštinih rukavica“.

 • Također je dostupan i pregledni rad objavljen u časopisu “Sigurnost“.

Pejnović, N., Bogadi-Šare, A.: Osobna zaštitna sredstva za zaštitu ruku, Sigurnost, vol 53, No. 4, str. 357-370, 2011.

 • Preporuke za higijenu ruku objavljene su u časopisu “Liječnički vjesnik“.

SMJERNICE ZA HIGIJENU RUKU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

 

Video o zaštiti kože:

Zakonodavstvo (OZO)

Uporaba osobne zaštitne opreme, prava i obveze radnika i poslodavca te stavljanje OZO na tržište u Republici Hrvatskoj regulirani su kroz više zakonskih propisa.

Zakon o zaštiti na radu propisuje da u slučajevima kada pravilima zaštite na sredstvima rada ili organizacijskim mjerama nije moguće otkloniti ili u dovoljnoj mjeri ograničiti opasnosti po sigurnost i zdravlje radnika, poslodavac mora osigurati odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu i skrbiti da ih radnici koriste pri radu te je dužan osigurati da ona u svakom trenutku budu u ispravnom stanju. Poslodavac ne smije staviti u uporabu osobnu zaštitnu opremu koja nije izrađena u skladu s propisima zaštite na radu i koja nije ispravna. Osobna zaštitna oprema na kojoj su nastale promjene zbog kojih postoji opasnost po sigurnost i zdravlje radnika dužan je isključiti iz uporabe. Proizvođač osobne zaštitne opreme je dužan  prilikom proizvodnje primijeniti propise zaštite na radu uz poštivanje odgovarajućih ergonomskih načela te uz osobnu zaštitnu opremu izdati tehničke upute i upute za uporabu. Uvoznik odnosno trgovačko društvo koje stavlja u promet osobnu  zaštitnu opremu dužan je osigurati upute na hrvatskom jeziku. Radnik je dužan pri radu pravilno upotrebljavati osobnu zaštitnu opremu i nakon njene primjene istu vratiti na prikladno mjesto.

Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava implementira EU direktivu 89/656 o minimalnim zahtjevima koje mora ispunjavati  osobno zaštitno sredstvo da bi ostvarilo svoju svrhu. Ovaj pravilnik propisuje opće obveze poslodavca u svezi osobnih zaštitnih sredstava koja radnici koriste pri radu, te obvezu poslodavca glede ocjene i izbora osobnih zaštitnih sredstava, obavještavanja, savjetovanja i suradnje s radnicima.

Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme donesen je temeljem Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN  20/10)  a u njemu je implementirana EU direktiva 89/686 koja propisuje bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve kojima osobna zaštitna oprema (OZO) mora udovoljavati, radi osiguranja zaštite zdravlja i sigurnosti korisnika te osiguranja jednakih uvjeta za stavljanje na tržište, uporabu i slobodno kretanje u svim zemljama Europske unije. U smislu odredaba ovog Pravilnika (članak 1.) osobnom zaštitnom opremom smatra se:

 • svaki uređaj, naprava ili pribor koju koristi osoba radi zaštite od jedne ili više opasnosti za zdravlje ili život;
 • svaka jedinica, koja je sastavljena od više uređaja, naprava ili pribora koje je proizvođač sastavio (povezao) u cjelinu radi zaštite pojedinca od jednog ili više istovremenih rizika;
 • zaštitni uređaj , naprava ili pribor koji su odvojivo ili fiksno povezani s osobnom opremom koja nije zaštitna a pojedinac je nosi ili drži pri obavljanju određenih aktivnosti;
 • zamjenjivi dijelovi osobne zaštitne opreme koji su bitni za njezino zadovoljavajuće djelovanje a koji se isključivo koriste za takvu opremu.

Prema odredbama ovog Pravilnika OZO je raspoređena u sljedeće skupine:

 • Kategorija Iobuhvaća OZO jednostavnog oblikovanja za koju proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik predviđa da korisnik može sam ocijeniti stupanj osigurane zaštite pred minimalnim rizicima, te čije učinke, ako su postupni, može sigurno i pravovremeno utvrditi.
 • Kategorija IIobuhvaća OZO koja nije oprema iz kategorije I i kategorije III.
 • Kategorija IIIobuhvaća OZO složenog oblikovanja koja je namijenjena zaštiti od smrtnih opasnosti te opasnosti koje mogu ozbiljno i nepopravljivo oštetiti zdravlje i čije trenutne učinke, koje predviđa proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik, korisnik ne može pravovremeno utvrditi.

Prilog II ovog Pravilnika navodi bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koji se primjenjuju na svu OZO a to su:

 • Načelo projektiranja
 • Neškodljivost OZO
 • Udobnost i učinkovitost
 • Informacije koje dostavlja proizvođač

Temeljem članka 5. stavka 4. Pravilnika o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme objavljen  je Popis hrvatskih normi za osobnu zaštitnu opremu (NN 110/09).
Kako bi OZO koja se stavljaju na tržište Republike Hrvatske ispunjavala potrebne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve moraju ispunjavati zahtjeve normi navedenih u Popisu, te je potrebno redovito pratiti i uvažavati novosti u ovom području.

 

Norme (standardi)