Evidencije izloženosti

 

Evidencija radnika izloženih karcinogenima i/ili mutagenima

Odredbom članka 130. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18), propisani su poslovi koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo treba obavljati na području praćenja stanja i unapređenja sigurnosti na radu. Jedan od tih poslova je vođenje regostra radnika izloženih pojedinim štetnostima, opasnostima i naporima u slučajevima kada to nalažu propisi iz područja sigurnosti na radu. Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 091/2018) u Prilogu VI propisana je obveza poslodavcima koji u svom radu koriste karcinogene i/ili mutagene tvari da Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo dostave informacije o uvjetima ili okolnostima izlaganja svakog radnika karcinogenim i/ili mutagenim kemikalijama.

Sukladno Pravilniku Hrvatski zavod za javno zdravstvo je izradio obrazac o izloženosti radnika karcinogenim i/ili mutagenim tvarima, s potrebnim podacima za vođenje registra, koji poslodavci moraju popuniti za svakog radnika koji je izložen ili bi mogao biti u slučaju incidenta izložen tim tvarima. Isto tako potrebno je dostavljati obavijesti svaki put kada nastanu promjene kod izlaganja (vrsta tvari, količina kojoj je radnik izložen, dužina izloženosti) te nakon prestanka izlaganja karcinogenima /i/ili mutagenima.
Obrazac možete skinuti i popunjen poslati elektroničkim putem na  e-mail adresu: sonja.damjanovic-desic@hzjz.hr ili snjezana.bacurin@hzjz.hr

Obrazac za prijavu radnika izloženih karcinogenima i mutagenima

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2018.

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2016.

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2015.

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2014.

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2013.

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2012.

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2011.

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2010.

Evidencija radnika izloženih biološkim agensima

Hrvatski zavod za javno zdravstvo obvezan je sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18) voditi registar radnika izloženih biološkim tvarima na radu u Republici Hrvatskoj. Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN br. 155/08) propisana je obveza poslodavcima da o prvoj uporabi bioloških agensa skupine 2., 3. i 4. dostave podatke Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i to 30 dana prije početka rada. Moraju se poslati i podaci o prvoj uporabi svakog sljedećeg biološkog agensa skupine 4. i svakog sljedećeg novog biološkog agensa skupine 3. kada poslodavac sam privremeno klasificira taj biološki agens. Isto tako, moraju se poslati podatci o stručnjaku zaštite na radu (ime, kvalifikacija), nalazi iz procjene rizika (priroda, stupanj i trajanje izloženosti), vrstu biološkog agensa i predviđene mjere zaštite i preventivne mjere.
U cilju izrade navedenoga registra izrađen je ovaj obrazac koji je potrebno precizno i točno popuniti. Molimo Vas da u obrascu ispunite sva polja kako se traži, odnosno izaberete ponuđeni odgovor (dvostruko kliknuti na kućicu za odgovor koji ste izabrali, kliknite „potvrđeno“, odnosno „checked“ i OK) te ispunjen obrazac vratite na e-mail adresu zlatko.saric@hzjz.hr ili sonja.damjanovic-desic@hzjz.hr

Napomena kod popunjavanja obrasca:
Odredbe Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima primjenjuju se na poslove na kojima su radnici izloženi ili bi mogli biti izloženi biološkim agensima. Slijedom toga svi poslodavci, čiji radnici su u svakodnevnom radu izloženi ili mogu biti izloženi biološkim agensima, obvezni su popuniti obrazac i dostaviti ga Zavodu. Pod točkom 3. treba navesti aktivnosti i sve poslove pri kojima je radnik izložen ili bi mogao biti izložen biološkim agensima, a ne naziv radnog mjesta na koje je radnik raspoređen prema ugovoru o radu. U rubrici pod 3.2. treba opisati poslove koje radnici obavljaju, ali i broj radnika koji obavljaju te poslove. Ispunjavajući obrazac pod točkom 3. 4. „Trajanje izloženosti“ poslodavac će označiti kućicu ispred ponuđenog vremena izloženosti, odnosno ako radnik nije izložen, već samo postoji mogućnost izloženosti u slučaju incidenta, označiti kućicu ispred „moguća izloženost u slučaju incidenta“ a na kraju obrasca u Napomeni pojasniti zašto je označena kućica „moguća izloženost u slučaju incidenta“.
Kao podloga za ispunjavanje obrasca treba poslužiti procjena rizika u kojoj je poslodavac morao za sve poslove pri kojima radnici dolaze ili mogu doći u doticaj s biološkim agensima utvrditi vrstu, stupanj i trajanje izloženosti tim tvarima, ocijeniti nivo rizika na tim poslovima u cilju procjene opasnosti po sigurnost i zdravlje tih radnika i donijeti potrebne mjere za zaštitu zdravlja radnika.
Ukoliko jedan radnik radi s više različitih bioloških agensa predviđena je mogućnost unošenja podataka za tri različita biološka agensa (ukoliko je potrebno, vi sami proširite obrazac za dodatne).