Osobna zaštitna oprema

 

O osobnoj zaštitnoj opremi

Uporaba osobne zaštitne opreme (OZO) obvezna je pri izvođenju radnih zadatka gdje  rizici za zdravlje i sigurnost radnika  nisu dovedeni  na prihvatljivu razinu  primjenom  osnovnih pravila zaštite na radu i odgovarajućom organizacijom radnih zadataka. Odabir osobne zaštitne opreme obavlja se na osnovu rizika utvrđenih u procjenom rizika za određeno radno mjesto, a izabrana osobna zaštitna oprema mora osigurati najveću moguću razinu zaštite radnika uz uvjet da omogućava normalno odvijanje radnih aktivnosti te da je udobna radniku.

Obrazac evidencije osobne zaštitne i radne opreme

Odabir i podjela osobne zaštitne opreme

Kako bi se osigurala sigurnost i zaštitu zdravlja radnika,  osobna zaštitna oprema koja se koriste mora:

 • biti oblikovana i izrađena u skladno s propisanim tehničkim zahtjevima,
 • biti namjenski izrađena za zaštitu pred očekivanim rizicima i ne smiju uzrokovati veće rizike za sigurnost radnika;
 • odgovarati stvarnim uvjetima na mjestu rada;
 • odgovarati specifičnim ergonomskim potrebama;
 • biti izrađena tako, da ih korisnik može pravilno prilagoditi na jednostavan način.

Poslodavac je dužan omogućiti predstavnicima radnika da od ponuđene osobne zaštitne opreme koja odgovaraju tehničkim zahtjevima nakon probnog korištenja, izaberu  onu koje im najbolje odgovara, a u okviru osposobljavanja za rad na siguran način mora osposobiti radnike za pravilnu uporabu odabrane osobne zaštitne opreme što uključuje i praktično pokazivanje načina njene uporabe.

 

Zaštitna odjeća
Sredstva za zaštitu od pada s visine

U mnogim je zanimanjima rad je nezamisliv bez zdrave kože ruku, koja je prva obrana od vanjskih utjecaja, posebno od utjecaja nadražljivaca, alergena, karcinogena, otrova ili različitog mehaničkog djelovanja. Rukavice za zaštitu ruku su dio osobne zaštitne opreme, koja mora osigurati odgovarajući stupanj zaštite od različitih opasnosti prisutnih u radnom procesu. Još nešto više o osobnim zaštitnim sredstvima, te o zaštiti ruku možete preuzeti iz priloga.

Osobna zaštitna sredstva za zaštitu ruku – Zaštitne rukavice

 • Da bi rukavice pružile najveću moguću zaštitu, potrebno je koristiti ih i održavati na odgovorajući način. Kako to činiti pri radu s organskim otapalima pogledajte na letku

10 Savjeta za sigurnu uporabu zaštinih rukavica“.

 • Također je dostupan i pregledni rad objavljen u časopisu “Sigurnost“.

Pejnović, N., Bogadi-Šare, A.: Osobna zaštitna sredstva za zaštitu ruku, Sigurnost, vol 53, No. 4, str. 357-370, 2011.

 • Preporuke za higijenu ruku objavljene su u časopisu “Liječnički vjesnik“.

SMJERNICE ZA HIGIJENU RUKU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

 

Video o zaštiti kože:

Zakonodavstvo (OZO)

Uporaba osobne zaštitne opreme, prava i obveze radnika i poslodavca te stavljanje OZO na tržište u Republici Hrvatskoj regulirani su kroz više zakonskih propisa.

Zakon o zaštiti na radu propisuje da u slučajevima kada pravilima zaštite na sredstvima rada ili organizacijskim mjerama nije moguće otkloniti ili u dovoljnoj mjeri ograničiti opasnosti po sigurnost i zdravlje radnika, poslodavac mora osigurati odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu i skrbiti da ih radnici koriste pri radu te je dužan osigurati da ona u svakom trenutku budu u ispravnom stanju. Poslodavac ne smije staviti u uporabu osobnu zaštitnu opremu koja nije izrađena u skladu s propisima zaštite na radu i koja nije ispravna. Osobnu zaštitnu opremu na kojoj su nastale promjene zbog kojih postoji opasnost po sigurnost i zdravlje radnika dužan je isključiti iz uporabe. Proizvođač osobne zaštitne opreme je dužan  prilikom proizvodnje primijeniti propise zaštite na radu uz poštivanje odgovarajućih ergonomskih načela te, uz svaki komad osobne zaštitne opreme, izdati tehničke upute i upute za uporabu. Uvoznik, odnosno trgovačko društvo koje stavlja u promet osobnu zaštitnu opremu, je dužan osigurati upute na hrvatskom jeziku. Radnik je dužan pri radu pravilno upotrebljavati osobnu zaštitnu opremu i nakon njene primjene istu treba očistiti prema uputama proizvođača te vratiti i skladištiti na prikladnom mjestu.

Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava implementira EU direktivu 89/656 o minimalnim zahtjevima koje mora ispunjavati  osobno zaštitno sredstvo da bi ostvarilo svoju svrhu. Ovaj pravilnik propisuje opće obveze poslodavca u svezi osobnih zaštitnih sredstava koja radnici koriste pri radu, te obvezu poslodavca glede ocjene i izbora osobnih zaštitnih sredstava, obavještavanja, savjetovanja i suradnje s radnicima.

Uredba (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o osobnoj zaštitnoj opremi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/686/EEZ kojom se utvrđuju zahtjevi za projektiranje i proizvodnju osobne zaštitne opreme (OZO) koja treba biti stavljena na raspolaganje na tržištu, kako bi se osigurala zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika, te utvrđuju pravila o slobodnom kretanju OZO-a u Uniji.

(a) oprema projektirana i proizvedena da je pojedinac nosi ili drži u svrhu zaštite od jedne ili više  

      opasnosti za njegovo zdravlje ili sigurnost;

(b) zamjenjive komponente za opremu iz točke (a) koje su bitne za njezinu zaštitnu funkciju;

(c) sustavi za priključivanje za opremu iz točke (a) koje pojedinac ne drži niti nosi, koji su projektirani

     za priključivanje te opreme na vanjsku napravu ili pouzdano vanjsko sidrište, koji nisu projektirani

    da budu trajno pričvršćeni i koji ne zahtijevaju pričvršćivanje prije uporabe.

Kategorije OZO prema riziku

Prema Prilogu I ove Uredbe OZO je raspoređena prema kategoriji rizika od kojeg štite korisnika u sljedeće skupine:

Kategorija I.

Kategorija I. obuhvaća samo sljedeće minimalne rizike:

(a) površinske mehaničke ozljede;

(b) kontakt sa sredstvima za čišćenje slabog djelovanja ili produljeni dodir s vodom;

(c)  dodir s vrućim površinama čija temperatura ne prelazi 50°C;

(d)  ozljeda očiju zbog izlaganja sunčevoj svjetlosti (ne tijekom promatranja Sunca);

(e)  atmosferski uvjeti koji nisu ekstremne prirode.

Kategorija II.

 Kategorija II. obuhvaća rizike koji nisu navedeni u kategorijama I. i III.;

Kategorija III.

 Kategorija III obuhvaća samo rizike koji mogu izazvati vrlo ozbiljne posljedice poput smrti ili trajnih zdravstvenih posljedica povezano sa sljedećim:

(a) tvarima i smjesama opasnim za zdravlje;

(b) atmosferama u kojima nedostaje kisika;

(c) štetnim biološkim uzročnicima;

(d) ionizirajućim zračenjem;

(e) okolišem s visokim temperaturama čiji su učinci usporedivi s onima temperature zraka od  barem 100 °C;

(f)  okolišem s niskim temperaturama čiji su učinci usporedivi s onima temperature zraka od – 50  °C ili niže;

(g) padom s visine;

(h) strujnim udarom i radom pod naponom;

(i)  utapanjem;

(j)  posjekotinama pri radu s ručnom motornom pilom;

(k) visokotlačnim mlazovima;

(l)  prostrijelnim ranama ili ubodima nožem;

(m) štetnom bukom.

Prilog II ove Uredbe navodi bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koji se primjenjuju na svu OZO, a to su:

 • Načelo projektiranja
 • Neškodljivost OZO
 • Udobnost i učinkovitost
 • Upute proizvođača i informacije

Potvrde o EZ ispitivanju tipa i odluke o odobrenju koje su izdane na temelju Direktive 89/686/EEZ ostaju na snazi do 21. travnja 2023. osim ako isteknu prije tog datuma, a Uredba se primjenjuje od 21. travnja 2018.

Norme (standardi)