Stručnjaci zaštite na radu

 

Stručnjaci za zaštitu na radu u Europskoj uniji

Prema Okvirnoj Direktivi o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu 89/391/EZZ poslodavac određuje jednog ili više radnika za provođenje aktivnosti povezanih sa zaštitom i prevencijom profesionalnih rizika za poduzeće i/ili pogon. To mogu biti radnik/radnici zaposleni kod poslodavca ili vanjske službe ili osobe koje moraju imati odgovarajuće sposobnosti i odgovarajuća osobna i profesionalna sredstva.

Na razini Europske unije svi subjekti iz područja sigurnosti na radu i zdravstveni djelatnici mogu razmjenjivati informacije, iskustva i dobru praksu na forumu Europske mreže organizacija za zaštitu na radu (u daljnjem tekstu ENSHPO). Više informacija o mreži može se naći na www.enshpo.eu

ENSHPO je utvrdio da postoji neusklađenost u sustavu priznavanje kvalifikacija iz područja sigurnosti i zdravlja na radu na europskoj razini što predstavlja prepreku za stručnjake iz tog područja koji žele ponuditi svoje usluge diljem EU. Iz tog razloga je ENSHPO predstavio dobrovoljni standard u području menadžmenta sigurnosti i zaštite zdravlja na radu koji bi bio prihvaćen u cijeloj Europskoj uniji. Prema tom standardu stručnjaci iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu dijele se u dvije kategorije: europski menadžeri za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i europski tehničari za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

  1. Europski menadžer za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je zanimanje u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu kojim se može baviti osoba sa završenim studijem i stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus). Nadležan je za davanje poslodavcu savjeta, podrške, uputa i smjernica o sigurnosti i zaštiti zdravlja. Pruža savjete i podršku u: upravljanju sigurnošću na radu, provođenju zakonskih odredbi iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja, izradi procjene rizika, stvaranju „sigurnog“ radnog mjesta, dobre radne prakse, osposobljavanju i drugim aktivnostima.

Uvjeti za certificiranje su najmanje završen studij za prvostupnika i 2 godine radnog iskustva u struci s punim radnim vremenom.

Prema programu certificiranja kandidat mora odslušati 250 sati od čega najmanje 150 sati praktične teorije (koja se ocjenjuje) o primjeni upravljanja sigurnošću na radu. Preostalih 100 sati može pohađati u obliku tečaja, konferencija, radionica i seminara.

  1. Europski tehničar za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je zanimanje u području sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu kojim se može baviti osoba sa završenom srednjom stručnom spremom (preporuka je da to bude tehničkog usmjerenja). Nadležan je za davanje savjeta, podrške, uputa i smjernica o sigurnosti i zaštiti zdravlja kod poslodavaca kod kojih su prisutni mali rizici ili kod poslodavaca s velikim rizicima ali pod nadzorom europskih menadžera za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Pruža savjet i podršku u upravljanju, provođenju zakonskih odredbi iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja, procjeni rizika, stvaranju „sigurnog“ radnog mjesta, dobre radne prakse, osposobljavanju i drugim aktivnostima.

 

Uvjeti za certificiranje su 4 godine radnog iskustva u struci s punim radnim vremenom.

 

Prema programu certificiranja kandidat mora odslušati 120 sati od čega najmanje 70 sati praktične teorije (koja se ocjenjuje) o primjeni sigurnosti i zdravlja na radu. Preostalih 50 sati može pohađati u obliku tečaja, konferencija, radionica i seminara.

Stručnjaci za zaštitu na radu u Republici Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj u proteklom razdoblju nije uspostavljen sustav licenciranja stručnjaka zaštite na radu pa je slijedom toga izostala obveza njihovog kontinuiranog stručnog usavršavanja. Status stručnjaka zaštite na radu postiže se polaganjem stručnog ispita ili priznavanjem tog statusa temeljem određenih  propisa. Stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu sastoje se od općeg i posebnog dijela.

Ovisno o položenom dijelu ispita, stručnjake zaštite na radu dijelimo u dvije kategorije: stručnjake zaštite na radu I. stupnja i stručnjake zaštite na radu II. stupnja.

  1. Stručnjak zaštite na radu I. stupnja postaje osoba koja ima najmanje srednju stručnu spremu i položen opći dio stručnog ispita. Samostalno može obavljati poslove zaštite na radu kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 49 radnika. Njegovi poslovi su pružanje stručne pomoći poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, radnicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu. Prikuplja i analizira podatke u vezi s nezgodama i ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom te na temelju prikupljenih podataka izrađuje izvješća za potrebe poslodavca. Sudjeluje u izradi procjene rizika, surađuje s tijelima nadležnima za poslove inspekcije rada, Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zavodom za unapređivanje zaštite na radu, ovlaštenim osobama te sa specijalistom medicine rada. Osposobljava radnike, poslodavce, ovlaštenike i povjerenike radnika za rad na siguran način.
  1. Stručnjak zaštite na radu II. stupnja postaje osoba koja ima završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i položen opći i posebni dio stručnog ispita. Njegovi poslovi su pružanje stručne pomoći poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, radnicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu. Sudjeluje u postupku izrade procjene rizika, vrši unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu, potiče i savjetuje poslodavca i njegove ovlaštenike na otklanjanje nedostataka u zaštiti na radu utvrđenih nadzorom. Prikuplja i analizira podatke u vezi s nezgodama i ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom te na temelju prikupljenih podataka izrađuje izvješća za potrebe poslodavca. Surađuje s tijelima nadležnima za poslove inspekcije rada, s Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zavodom za unapređivanje zaštite na radu, ovlaštenim osobama te sa specijalistom medicine rada. Osposobljava radnike, poslodavce, ovlaštenike i povjerenike radnika za rad na siguran način. Sudjeluje u odboru za zaštitu na radu kod poslodavca, u primjeni međunarodnih certifikacijskih normi za upravljanje zaštitom na radu, kvalitetom, rizicima, društvenom odgovornošću u poslovanju i sl. Surađuje s poslodavcem prilikom projektiranja, građenja i rekonstrukcije građevina namijenjenih za rad te mu pomaže kod odabira i nabave radne opreme i ostalih sredstava rada, osobne zaštitne opreme i opasnih kemikalija.