Savjeti / česta pitanja

 

Utvrđivanje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom - UPUTA ZA POSLODAVCE
Temeljem Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 75/18, 120/18) u članku 4. stavku 7. propisano je da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) određen za izdavanje MIŠLJENJA o tome koja se radna mjesta, zbog posebnih uvjeta rada, a prema postavljenom zahtjevu poslodavca, mogu ili ne mogu izuzeti od mogućnosti zapošljavanja osoba  s invaliditetom. Posljedično tome, takva radna mjesta je moguće izuzeti iz ukupnog broja radnih mjesta na temelju kojih se utvrđuje kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom, kod poslodavaca koji zapošljavaju najmanje 20 radnika. Ovo mišljenje našeg Zavoda (HZJZ) biti će temelj zahtjevu poslodavca prema Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, kojim će zatražiti suglasnost za izuzeće navedenih radnih mjesta.

UPUTA ZA POSLODAVCE
Molimo poslodavce da nam za potrebe procjene radnih mjesta koja će biti moguće izuzeti od kvote, dostave sljedeću dokumentaciju:
1.    Popis poslova iz Procjene rizika za koje je utvrđeno da spadaju u kategoriju „poslovi s posebnim uvjetima rada“ te za svaki od tih poslova obvezno navedu točku članka 3. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) po kojima su navedeni poslovi upravo „poslovi s posebnim uvjetima rada“;
2.    Popis poslova iz Procjene rizika za koje je utvrđeno da spadaju u kategoriju „poslovi s posebnim uvjetima rada“ sukladno važećim posebnim propisima (poslovi s posebnim uvjetima rada iz članka 3. stavka 1. točke 19. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada), uz obvezno naveden naziv posebnog propisa;
3.    Detaljne opise poslova navedene u točkama 1. i 2. ovih uputa, iz kojih se može zaključiti što sve radnik radi tijekom radnog vremena, koliko dugo, u kojim uvjetima, u kojem položaju tijela i slično.
Zahtjevi se mogu dostaviti:
a/ u pisanom obliku na adresu: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinu rada, Radoslava Cimermana 64a, 10020 Zagreb ili
b/ u elektroničkom obliku na e-mail: kvota@hzjz.hr
Bez obzira na način na koji ste poslali svoj zahtjev s pripadajućom dokumentacijom (poštanskim ili elektroničkim putem), obavijest o zaprimljenom zahtjevu i naše mišljenje će uslijediti u elektroničkom obliku te molimo da navedete vašu e-mail adresu.
Ukoliko ste već dostavili zahtjev na našu adresu, a nije uređen prema naprijed navedenim uputama, molimo da ga dopunite s traženom dokumentacijom.
Budući da se ovdje radi o stručnom mišljenju, zakonom nije moguće propisati neki od pravnih lijekova u slučaju kada poslodavac nije zadovoljan mišljenjem.
Također naglašavamo da mišljenje našeg Zavoda (HZJZ) poslodavac prilaže Zahtjevu za izdavanje suglasnosti Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pa je u tom smislu, u našem obrascu MIŠLJENJE navedena formulacija: „… preporuča se/ne preporuča se…“, a konačnu odluku donosi navedeni Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Stoga, nema svrhe da se poslodavci, s pritužbama ili zahtjevom za pojašnjenje, obraćaju  Službi za medicinu rada i sporta, prevenciju invalidnosti i psihosocijalne rizike na radnom mjestu HZJZ-a.
Tiskanice za prijavu ozljede na radu i profesionalne bolesti
Od 20. srpnja 2015. godine uvode se nove tiskanice za prijavu ozljede na radu i profesionalne bolesti. Na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u izborniku Zaštita zdravlja na radu mogu se naći nove tiskanice i upute za njihovo ispunjavanje.

Stručno mišljenje vezano za preventivne preglede prema Zakonu o kemikalijama
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (sada Služba za medicinu rada HZJZ-a) zaprimio je  nekoliko upita od strane specijalista medicine rada vezanih za obavljanje preventivnih pregleda prema Zakonu o kemikalijama (NN br. 18/13, 115/18). U uputnicama za pregled neki poslodavci kao propis po kojem treba obaviti pregled navode samo članak Zakon o kemikalijama i zahtijevaju svjedodžbu u kojoj je navedeno isto to.

Odredbom članka 19. stavka 1. Zakona o kemikalijama propisano je da pravna, odnosno fizička osoba ne smije zaposliti na radno mjesto na kojem se radi s opasnim kemikalijama osobu bez uvjerenja o obavljenom zdravstvenom pregledu prije početka rada te ih je obvezna upućivati na periodičke zdravstvene preglede sukladno propisima o zaštiti na radu. U Zakonu o kemikalijama nije propisana vrsta i obim pregleda već obveza da se prethodni i periodički pregledi obavljaju sukladno propisima o zaštiti na radu.

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) poslodavac je obvezan izraditi procjenu opasnosti za svako radno mjesto te u procjeni utvrditi koja radna mjesta su poslovi s posebnim uvjetima rada, po kojem osnovu, te koji radnici rade na tim poslovima. Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za obavljanje poslova iz članka 3. stavka 1. točke 1 – 18. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN br. 5/84) i rokovi u kojima se ponovo provjerava njihova sposobnost za obavljanje tih poslova u pogledu zdravstvenog stanja i psihičke sposobnosti sadržani su u prilogu Pravilnika (Popis poslova s posebnim uvjetima rada, uvjeti koje moraju ispunjavati radnici i rokovi za ponovnu provjeru sposobnosti radnika). U Popisu poslova s posebnim uvjetima rada od točke 24. do točke 55. navedeni su poslovi na kojima je radnik izložen opasnim kemikalijama te uvjeti koje mora ispunjavati da bi mogao raditi na tim poslovima i rokovi za ponovnu provjeru zdravstvene i psihičke sposobnosti.

U uputnici za preventivni pregled radnika koji je na radnom mjestu izložen opasnim kemikalijama pod točkom propis temeljem kojeg treba obaviti pregled može biti naveden članak 19. stavak 1. Zakona o kemikalijama. Kako je već navedeno da se upućivanje na pregled obavlja sukladno propisima o zaštiti na radu, mora biti naveden članak, stavak i točka Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada iz procjene opasnosti poslodavca, za poslove na kojima će radnik raditi ili već radi a zbog čega se upućuje na pregled. Po završenom pregledu specijalista medicine rada u svjedodžbi o obavljenom pregledu mora navesti odredbe Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada jer je sukladno njemu obavio pregled.

Zdravstveni pregledi čuvara i zaštitara
Budući se učestalo javljaju pitanja vezana za vremenske rokove utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti djelatnika koji su zaposleni kao čuvari i zaštitari kod poslodavaca koji imaju organiziranu vlastitu čuvarsku službu, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (sada Služba za medicinu rada HZJZ-a) uputio je Ministarstvu unutarnjih poslova zahtjev za davanje upute  o postupanju oko primjene posebnih propisa za utvrđivanje opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara.

Zakonski i podzakonski propisi temeljem kojih se utvrđuje zdravstvena sposobnost čuvara i zaštitara su slijedeći:

  • U skladu sa člankom 3. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10 i 139/10) pravne osobe mogu u svrhu zaštite svoje imovine angažirati pravnu ili fizičku osobu koja ima odobrenje za obavljanje poslova privatne zaštite ili osnovati vlastitu unutarnju čuvarsku službu.
  • Prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84), član 3, točka 19, radnici koji obavljaju poslove zaštitara u privatnoj zaštiti kod utvrđivanja zdravstvene sposobnosti podliježu odredbama posebnih propisa: Pravilnik o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (NN 38/04, 106/04, 38/08 i 16/11) u kojemu se utvrđuje način i postupak obavljanja zdravstvenih pregleda, popis kontraindikacija za obavljanje poslova čuvara i popis bolesti i stanja koja osobu čine nesposobnom za poslove zaštitara.

Budući se čuvanje ljudi i imovine smatra poslovima s posebnim uvjetima rada,  pitanje je temeljem kojih posebnih propisa se provode pregledi radi utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti djelatnika koji su zaposleni kao zaštitari u unutarnjoj čuvarskoj službi neke pravne osobe. Prema tumačenju Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za pravne i inspekcijske poslove, kod čuvara i zaštitara zaposlenih u pravnoj osobi koja ima organiziranu unutarnju čuvarsku službu, zdravstveni pregledi obavljaju se  sukladno odredbama Pravilnika o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti. Navedenim Pravilnikom propisano je da  su čuvari obvezni obaviti periodični pregled svakih pet, a zaštitari svake tri godine.

Obavijest Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi vezana uz zdravstvenu sposobnost za držanje ili držanje i nošenje oružja
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske je provelo akciju provjere zdravstvenog stanja osoba kojima su izdana odobrenja za držanje i nošenje oružja, a kod kojih su evidentirane promjene zdravstvenog stanja. Pri tome je utvrđeno da pojedini liječnici obiteljske medicine ne obavještavaju nadležnu medicinu rada o promjeni zdravstvenog stanja osoba koje posjeduju odobrenje za držanje i nošenje oružja.

Povodom toga, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je uputilo dopis o važnosti suradnje liječnika obiteljske medicine i specijalista medicine rada sa svrhom izbjegavanja utvrđenih nepravilnosti i pridržavanja zakonskih obveza. Budući da su propisane moguće novčane kazne i kazne zatvora, mole se liječnici obiteljske medicine i specijalisti medicine rada za nužno pridržavanje zakonskih odredbi. Dopis Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi možete pročitati u cijelosti ovdje.

Edukacija stručnjaka zaštite na radu
Postavili smo upit Ministarstvu rada i mirovinskog sustava o edukaciji stručnjaka zaštite na radu, odnosno njihovog sudjelovanja na edukacijama koje provodi Zavod, a sve u sklopu obveze poslodavca da omogući stručnjaku zaštite na radu stručno usavršavanje (čl.22., st.2., Zakon, NN71/14 i 118/14). Pročitajte ovdje odgovor na postavljeni upit.