EU i međunarodno zakonodavstvo i propisi

Europsko zakonodavstvo o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu
un

Nacionalno zakonodavstvo zemalja članica  Europske unije o zaštiti zdravlja i sigurnosti na  radu uglavnom se temelji na europskom  zakonodavstvu. Od članice Europske unije  zahtijeva se primjena svih europskih direktiva o  zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu. Europske  direktive koje se odnose na zaštitu zdravlja i  sigurnost radnika možete pronaći na internetskoj  stranici:

Ovdje možete pronaći najvažnije europske direktive u području zaštite zdravlja i sigurnostina radu na engleskom jeziku. Istu stranicu prevedenu na hrvatski jezik možete pronaći na:
https://osha.europa.eu/hr/safety-and-health-legislation

 

Prije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju pravna regulativa koja stupa na snagu na dan pristupanja, prevođena  je na hrvatski jezik i postupno objavljivana u Posebnom izdanju Službenog lista Europske unije Do objave u Posebnom izdanju dostupni su privremeni tekstova koji su prevedeni na hrvatski jezik, a odobrile su ih pravne službe Vijeća Europske unije, Europskog parlamenta i Europske komisije.

Prijevodi pojedinih europskih pravnih propisa na hrvatski jezik koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete preuzeti ovdje.

1.srpnja 2013 Hrvatska je postala članica Europske unije pa na stranicama EUR-Lex-a (službeni list zakonodavstva europske unije) možete pronaći prevedene dokumente (počevši od 1.srpnja).

 

Okvirna Direktiva o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu

Okvirna Direktiva o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu

Directive 89/391/ECC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work – “Framework Directive”

89/391/EEZ: Direktiva Vijeća od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu.

DIREKTIVA 2007/30/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. lipnja 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 89/391/EEZ, njezinih pojedinačnih direktiva i direktiva Vijeća 83/477/EEZ, 91/383/EEZ, 92/29/EEZ i 94/33/EZ s ciljem pojednostavljivanja i racionalizacije izvješća o praktičnoj provedbi

Radno mjesto, radna oprema, sigurnosni znakovi, osobna zaštitna oprema

Sigurnosni i zdravstveni zahtjevi za radno mjesto
COUNCIL DIRECTIVE 89/654/EEC of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the workplace (first individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

Direktiva Vijeća 89/654/EEZ od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima na gradilištima (prva pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

 

Osobna zaštitna oprema

Stavljanje na tržište osobne zaštitne opreme

REGULATION (EU) 2016/425 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC (Text with EEA relevance)

UREDBA (EU) 2016/425 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2016. o osobnoj zaštitnoj opremi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/686/EEZ (Tekst značajan za EGP) – Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. , a primjenjuje se od 21. travnja 2018., izuzev: (a) članaka od 20. do 36. i članka 44. koji se primjenjuju od 21. listopada 2016.; (b) članka 45. stavka 1. koji se primjenjuje od 21. ožujka 2018. Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.   

COUNCIL DIRECTIVE 89/686/EEC of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment

DIREKTIVA VIJEĆA 89/686/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na osobnu zaštitnu opremu – Direktiva 89/686/EEZ stavlja se izvan snage s učinkom od 21. travnja 2018.

 

Izmjene i dopune Direktive 89/686/EEC
COUNCIL DIRECTIVE 93/95/EEC of 29 October 1993 amending Directive 89/686/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment (PPE)DIRECTIVE 96/58/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE
DIRECTIVE 96/58/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of 3 September 1996 amending Directive 89/686/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment
CORRIGENDUM OF COUNCIL DIRECTIVE  89/686/EEC of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment

Uporaba osobne zaštitne opreme
COUNCIL DIRECTIVE 89/656/EEC of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace (third individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

COMMISSION DIRECTIVE 2019/1832 of 24 October 2019 amending Annexes I, II, III to Council Directive 89/656/EEZ as regards purely technical adjustments

DIREKTIVA VIJEĆA 89/656/EEZ od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za uporabu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu (treća pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/1832 od 24.listopada 2019.o izmjeni priloga I., II., III. Direktivi vijeća 89/656/EEZ radi strogo tehničkih prilagodbi

Uporaba radne opreme na radu

Directive 2009/104/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (Text with EEA relevance)

Direktiva 2009/104/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za sigurnost i zdravlje radnika pri uporabi radne opreme na radu (druga pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (kodificirana verzija) Tekst značajan za EGP

Sigurnosni znakovi i znakovi o zaštiti zdravlja
COUNCIL DIRECTIVE 92/58/EEC of 24 June 1992 on the minimum requirements for the provision of safety and/or health signs at work (ninth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

DIREKTIVA VIJEĆA 92/58/EEZ od 24. lipnja 1992. o minimalnim zahtjevima za postavljanje sigurnosnih znakova i/ili znakova za zaštitu zdravlja na radu (deveta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

Eksplozije
DIRECTIVE 1999/92/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 1999 on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres (15th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

Direktiva 1999/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1999. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika potencijalno izloženih riziku od eksplozivnih atmosfera (15. pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

Zaštitni sustavi u potencijalno eksplozivnoj atmosferi
DIRECTIVE 94/9/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 March 1994 on the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres

Direktiva 94/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. ožujka 1994. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Električna  oprema
DIRECTIVE 2006/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits

Direktiva 2006/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica (kodificirana verzija) Tekst značajan za EGP

DIRECTIVE 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Strojevi
DIRECTIVE 2006/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on machinery

Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima o izmjeni Direktive 95/16/EZ (preinaka) Tekst značajan za EGP

Dizala
EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE 95/16/EC of 29 June 1995 on the aproximation of the laws of the Member States relating to lifts

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 95/16/EZ od 29. lipnja 1995. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dizala

Oprema pod tlakom
Directive 2014/68/EU  OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment (1)

Direktiva 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspoloaganje na tržištu tlačne opreme (1)

Pokretna oprema pod tlakom
DIRECTIVE 2010/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 June 2010 on transportable pressure equipment and repealing Council Directives 76/767/EEC, 84/525/EEC, 84/526/EEC, 84/527/EEC and 1999/36/EC

Direktiva 2010/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2010. o pokretnoj tlačnoj opremi i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 76/767/EEZ, 84/525/EEZ, 84/526/EEZ, 84/527/EEZ i 1999/36/EZ Tekst značajan za EGP

Jednostavne posude pod tlakom
COUNCIL DIRECTIVE 87/404/EEC of 25 June 1987 on the harmonization of the laws of the Member States relating to simple pressure vessels

Naprave (uređaji) na plinovita goriva
COUNCIL DIRECTIVE 90/396/EEC of 29 June 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to appliances burning gaseous fuels

CE oznaka
COUNCIL DIRECTIVE 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits)

Opća  sigurnost proizvoda
DIRECTIVE 2001/95 EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 December 2001 on general product safety

Odgovornost  za neispravne proizvode
COUNCIL DIRECTIVE 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products.

Izmjene i dopune Direktive 85/374/EC
DIRECTIVE 1999/34/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 May 1999 amending Council Directive 85/374/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products
Izloženost kemijskim sredstvima i kemijska sigurnost

Izvoz i uvoz opasnih kemikalija

Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 concerning the export and import of dangerous chemicals

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) BR. 689/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

REGULATION (EU) No 649/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012
concerning the export and import of hazardous chemicals

Izmjene i dopune

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (NN 025/2013)

COMMISSION REGULATION (EU) No 73/2013 of 25 January 2013 amending Annexes I and V to Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council concerning the export and import of dangerous chemicals

Commission Regulation (EU) No 167/2014 of 21 February 2014 amending Annex I to Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council concerning the export and import of dangerous chemicals

Uredba Komisije (EU) br. 167/2014 оd 21. veljače 2014. o izmjeni Priloga I. Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

Kemijske tvari na radu
COUNCIL DIRECTIVE 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work (fourteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (četrnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)
Indikativne granične vrijednosti izloženosti kemijskim, fizikalnim i biološkim agensima pri radu
COMMISSION DIRECTIVE 91/322/EEC of 29 May 1991 on establishing indicative limit values by implementing Council Directive 80/1107/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to chemical, physical and biological agents at work

DIREKTIVA 91/322 KOMISIJE od 29. svibnja 1991.o utvrđivanju indikativnih graničnih vrijednosti primjenom Direktive Vijeća 80/1107/EEZ o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem kemijskim, fizikalnim i biološkim sredstvima na radu

Indikativne granične vrijednosti izloženosti kemijskim tvarima na radnom mjestu

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC of 8 June 2000 establishing a first list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work.
Direktiva Komisije 2000/39/EZ od 8. lipnja 2000. o utvrđivanju prvog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima Tekst značajan za EGP
COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC of 7 February 2006 establishing a second list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC and amending Directives 91/322/EEC and 2000/39/EC (Text with EEA relevance)
Direktiva Komisije 2006/15/EZ od 7. veljače 2006. o utvrđivanju drugog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ i o izmjeni direktiva 91/322/EEZ i 2000/39/EZ Tekst značajan za EGP

Commission Directive 2009/161/EU of 17 December 2009 establishing a third list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC (Text with EEA relevance)

Direktiva Komisije 2009/161/EU od 17. prosinca 2009. o utvrđivanju trećeg popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ i izmjeni Direktive Komisije 2000/39/EZ Tekst značajan za EGP

Direktiva Komisije (EU) 2017/164 оd 31. siječnja 2017. o utvrđivanju četvrtog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti na temelju Direktive Vijeća 98/24/EZ i o izmjeni direktiva 91/322/EEZ, 2000/39/EZ i 2009/161/EU (Tekst značajan za EGP. )

Indikativne granične vrijednosti izloženosti karcinogenim i mutagenim tvarima na radu
DIRECTIVE 2004/37/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Sixth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Council Directive 89/391/EEC) (codified version) (Text with EEA relevance)

Direktiva 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (šesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 89/391/EEZ) (kodificirana verzija) Tekst značajan za EGP

Direktiva (EU) 2019/130 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu

Direktiva (EU) 2019/983 Europskog parlamenta i Vijeća od 05. lipnja 2019. o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnikâ od rizikazbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu

Azbest
COUNCIL DIRECTIVE 83/477/EEC of 19 September 1983 on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work (second individual Directive within the meaning of Article 8 of Directive 80/1107/EEC)

Izmjene i dopune Direktive 83/477/EEC
– COUNCIL DIRECTIVE 91/382/EEC of 25 June 1991 amending Directive 83/477/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work (second individual Directive within the meaning of Article 8 of Directive 80/1107/EEC)
– DIRECTIVE 2003/18/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 March 2003 amending Council Directive 83/477/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work (Text with EEA relevance)
DIRECTIVE 2007/30/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 89/391/EEC, its individual Directives and Council Directives 83/477/EEC, 91/383/EEC, 92/29/EEC and 94/33/EC with a view to simplifying and rationalising the reports on practical implementation
Unutarnji transport opasnih roba

DIRECTIVE 2008/68/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 September 2008 on the inland transport of dangerous goods (Text with EEA relevance)
COMMISSION DECISION of 14 January 2011 authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods (notified under document C(2010) 9724)

Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija – REACH

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (NN 053/2008)

Izmjene i dopune REACH-a
Zakon o dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (NN 018/2013)
COMMISSION REGULATION (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)
COMMISSION REGULATION (EC) No 134/2009 of 16 February 2009 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XI (Text with EEA relevance)
COUNCIL REGULATION (EC) No 1354/2007 of 15 November 2007 adapting Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), by reason of the accession of Bulgaria and Romania (Text with EEA relevance)
COMMISSION REGULATION  (EU) No 143/2011 of 17 February 2011 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (‘REACH’)
CORRIGENDUM TO COMMISSION REGULATION (EU) No 143/2011 of 17 February 2011 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (‘REACH’)
COMMISSION REGULATION  (EU) No 207/2011 of 2 March 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (Diphenylether, pentabromo derivative and PFOS)
COMMISSION REGULATION (EU) No 252/2011 of 15 March 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex I
COMMISSION REGULATION (EU) No 253/2011 of 15 March 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XIII
COMMISSION REGULATION (EU) No 366/2011 of 14 April 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (Acrylamide)
COMMISSION REGULATION (EU) No 494/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (Cadmium)
CORRIGENDUM  to Commission Regulation (EU) No 494/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (Cadmium)
COMMISSION REGULATION (EU) No 109/2012 of 9 February 2012 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (CMR substances)
COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)
Commission Regulation (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards chromium VI compounds
UREDBA KOMISIJE (EU) br. 301/2014 оd 25. ožujka 2014.o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji,
autorizaciji i ograničavanju kemikalija(REACH) u pogledu spojeva kroma VI
Commission Regulation (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (CMR substances) Text with EEA relevance
Uredba Komisije (EU) br. 317/2014 оd 27. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu njezina Priloga XVII. (CMR tvari)

COMMISSION REGULATION (EU) No 640/2012
of 6 July 2012 amending, for the purpose of its adaptation to technical progress, Regulation (EC) No 440/2008 laying down test methods pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2012
of 18 September 2012
amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (Cadmium)

COMMISSION REGULATION (EU) No 836/2012
of 18 September 2012
amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards lead

COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012
of 19 September 2012
amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards mercury

COMMISSION REGULATION (EU) No 848/2012
of 19 September 2012
amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards phenylmercury compounds

COMMISSION REGULATION (EU) No 126/2013 of 13 February 2013
amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

COMMISSION REGULATION (EU) No 348/2013 of 17 April 2013
amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 895/2014 оd 14. kolovoza 2014. o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)
UREDBA KOMISIJE (EU) br. 628/2015 оd 22. travnja 2015. o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu olova i njegovih spojeva
UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/227 оd 9. veljače 2017. o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu bis(pentabromofenil)etera

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 440/2008 od 30. svibnja 2008. o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) Tekst značajan za EGP

 

 

Uredba Komisije (EU) 2017/735 оd 14. veljače 2017. o izmjeni Priloga Uredbi (EZ) br. 440/2008 o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) radi prilagodbe tehničkom napretku

 

 

Ispravak Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006.) (Ispravljena verzija u SL L 136, 29.5.2007.) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije, poglavlje 13, svezak 23 od 11. rujna 2012.)

 

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1510 оd 30. kolovoza 2017. o izmjeni dodataka Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu tvari CMR

Klasifikacija, označavanje i pakiranje opasnih tvari i pripravaka- CLP Uredba

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance)

DIREKTIVA 2014/27/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. veljače 2014. o izmjeni direktiva Vijeća 92/58/EEZ, 92/85/EEZ, 94/33/EZ, 98/24/EZ i DIREKTIVE 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa

ZAKON O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) BR. 1907/2006

Izmjene i dopune CLP Uredbe

Zakon o dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (NN 018/2013)

COMMISSION REGULATION (EU) No 286/2011 of 10 March 2011 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Commission Regulation (EU) No 487/2013 of 8 May 2013 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Uredba Komisije (EU) br. 944/2013 оd 2. listopada 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku Tekst značajan za EGP

COMMISSION REGULATION (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements and its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Uredba Komisije (EU) br. 605/2014 оd 5. lipnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe uvođenja oznaka upozorenja i obavijesti na hrvatskom jeziku i njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku

Uredba Komisije (EU) 2015/1221 od 24. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smesa, za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (1)

Klasifikacija, pakiranje i označavanje opasnih pripravaka

 

COMMISSION REGULATION (EU) No 618/2012
of 10 July 2012amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
Kontrola opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
COUNCIL DIRECTIVE 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances
Direktiva Vijeća 96/82/EZ od 9. prosinca 1996. o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari

   Izmjene i dopune Direktive 96/82/EC

DIRECTIVE 2003/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2003 amending Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances
COMMISSION DECISION 98/433/EC of 26 June 1998 on harmonised criteria for dispensations according to Article 9 of Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances (notified under document number C(1998) 1758) (Text with EEA relevance)

DIRECTIVE 2012/18/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 4 July 2012 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances, amending and subsequently repealing Council Directive 96/82/EC
Jedinstvene procedure za kontrolu prijevoza opasnih tvari cestom
COUNCIL DIRECTIVE 95/50/EC of 6 October 1995 on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road

Izloženost fizikalnim štetnostima

Izloženost radnika rizicima od umjetnog optičkog zračenja

DIRECTIVE 2006/25/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2006 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of the workers to risks arising from physical agents (artificial optical radiation, 19th individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC).

DIREKTIVA 2006/25/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 5. travnja 2006. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima s obzirom na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (umjetno optičko zračenje) (devetnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

 

Izloženost radnika elektromagnetskom polju

Directive 2013/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (20th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) and repealing Directive 2004/40/EC

Direktiva 2013/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima u odnosu na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (elektromagnetska polja) (dvadeseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) te stavljanju izvan snage Direktive 2004/40/EZ

 

Izloženost radnika buci

DIRECTIVE 2003/10/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 February 2003 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise) (Seventeenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC).

 

Emisija buke u okoliš od opreme za uporabu na otvorenom

DIRECTIVE 2000/14/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors

 

Izloženost radnika vibracijama

DIRECTIVE 2002/44/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of the of 25 June 2002 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (vibration) (sixteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

DIREKTIVA br. 2002/44/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. lipnja 2002. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima u odnosu na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (vibracije) (šesnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

 

Sigurnosni standardi za zaštitu zdravlja radnika i općeg stanovništva od opasnosti koje nastaju ionizirajućim zračenjem

DIREKTIVA VIJEĆA 2013/59/EURATOM od 5. prosinca 2013.
o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom

 

Nuklearna sigurnost

COUNCIL DIRECTIVE 2009/71/Euratom of 25 June 2009 establishing a Community framework for the nuclear safety of nuclear installations

 

Elektromagnetska kompatibilnost

COUNCIL DIRECTIVE 2004/108/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC

Izloženost biološkim štetnostima

Izloženost radnika biološkim sredstvima na radu

DIRECTIVE 2000/54/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

Direktiva 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem biološkim agensima na radu (sedma pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

Direktiva Komisije (EU) 2019/1833 od 24. listopada 2019. o izmjeni priloga I., III., V. i VI. Direktivi 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi strogo tehničkih prilagodbi (SL L 279, 31.10.2019.)

Direktiva Komisije (EU) 2020/739 od 3. lipnja 2020. o izmjeni Priloga III. Direktivi 2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja virusa SARS-CoV-2 na popis bioloških agensa za koje se zna da uzrokuju zarazu kod ljudi i o izmjeni Direktive Komisije (EU) 2019/1833 (SL L 175, 04.06.2020.)

Izloženost ubodnim incidentima u zdravstvenoj djelatnosti

DIRECTIVE 2010/32/EU of 10 May 2010 implementing the Framework Agreement on prevention from sharp injuries in the hospital and healthcare sector concluded by HOSPEEM and EPSU (Text with EEA relevance)

Direktiva Vijeća 2010/32/EU od 10. svibnja 2010. o provođenju Okvirnog sporazuma o sprečavanju ozljeda oštrim predmetima u bolničkom sektoru i zdravstvu koji su sklopili HOSPEEM i EPSU Tekst značajan za EGP

Propisi o radnom opterećenju, ergonomiji i psihosocijalnim rizicima

Oprema za rad sa zaslonom

COUNCIL DIRECTIVE 90/270/EEC of 29 May 1990 on the minimum safety and health requirements for work with display screen equipment (fifth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

DIREKTIVA 90/270 EEZ od 29. svibnja 1990. o minimalnim zahtjevima u pogledu sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu sa zaslonima (peta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89 /391/EEZ)

Ručno prenošenje tereta sa rizikom od ozljeda leđa

COUNCIL DIRECTIVE 90/269/EEC of 29 May 1990 on the minimum health and safety requirements for the manual handling of loads where there is a risk particularly of back injury to workers (fourth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

DIREKTIVA 90/269 EEZ od 29. svibnja 1990. o minimumu zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta pri ručnom prenošenju tereta u slučajevima kad postoji opasnost osobito od ozljeda leđa radnika (Četvrta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89 /391/EEZ)

Organizacija radnog vremena

DIRECTIVE 2003/88/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time

DIREKTIVA 2003/88/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 4. studenoga 2003.o određenim vidovima organizacije radnog vremena

Organizacija radnog vremena radnika u cestovnom prometu

DIRECTIVE 2002/15/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2002 on the organisation of the working time of persons performing mobile road transport activities

Direktiva 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne djelatnosti cestovnog prijevoza

Organizacija radnog vremena radnika u zračnom prometu

COUNCIL DIRECTIVE 2000/79/EC of 27 November 2000 concerning the European Agreement on the Organisation of Working Time of Mobile Workers in Civil Aviation. Concluded by the Association of European Airlines (AEA), the European Transport Workers’ Federation (ETF), the European Cockpit Association (ECA), the European Regions Airline Association (ERA) and the International Air Carrier Association (IACA)

Direktiva Vijeća 2000/79/EZ od 27. studenoga 2000. o Europskom sporazumu o organizaciji radnog vremena mobilnog osoblja u civilnom zrakoplovstvu, koji su sklopili Udruga europskih zračnih prijevoznika (AEA), Udruženje europskih radnika u prometu (ETF), Europska udruga osoblja pilotskih kabina (ECA), Udruga europskih regionalnih zračnih prijevoznika (ERA) i Međunarodna udruga zračnih prijevoznika (IACA) Tekst značajan za EGP

Specifični propisi vezani uz djelatnosti i propisi vezani uz radnika

Zaštita mladih na radu

COUNCIL DIRECTIVE 94/33/EC of 22 June 1994 on the protection of young people at work

Minimum sigurnosnih i zdravstvenih zahtjeva na gradilištima

Council Directive 89/654/EEC of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the workplace (first individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)
Direktiva 89/654/EEZ od 30. studenog 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima na gradilištima (prva pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

Provedba  minimalnih sigurnosnih zahtjeva glede sigurnosti i zaštite zdravlja na privremenim ili pokretnim radilištima

COUNCIL DIRECTIVE 92/57/EEC of 24 June 1992 on the implementation of minimum safety and health requirements at temporary or mobile construction sites (eighth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

Direktiva Vijeća 92/57/EEZ od 24. lipnja 1992. o primjeni minimalnih sigurnosnih i zdravstvenih uvjeta na privremenim ili pokretnim gradilištima (osma pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

Minimum sigurnosnih i zdravstvenih zahtjeva za radnike na ribarskom plovilu

COUNCIL DIRECTIVE 93/103/EC of 23 November 1993 concerning the minimum safety and health requirements for work on board fishing vessels (thirteenth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC).

Direktiva Vijeća 93/103/EZ od 23. studenoga 1993. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima pri radu na ribarskim brodovima (trinaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

Minimum sigurnosnih i zdravstvenih zahtjeva za poboljšanje medicinske njege na plovilima

COUNCIL DIRECTIVE 92/29/EEC of 31 March 1992 on the minimum safety and health requirements for improved medical treatment on board vessels

Direktiva Vijeća 92/29/EEZ od 31. ožujka 1992. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za poboljšanje medicinske skrbi na brodovima

DIRECTIVE 2007/30/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 20 June 2007 amending Council Directive 89/391/EEC, its individual Directives and Council Directives83/477/EEC, 91/383/EEC, 92/29/EEC and 94/33/EC with a view to simplifying and rationalisingthe reports on practical implementation

Direktiva 2007/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007.o izmjeni Direktive Vijeća 89/391/EEZ, njezinih pojedinačnih direktiva i direktiva Vijeća 83/477/EEZ, 91/383/EEZ, 92/29/EEZ i 94/33/EZ s ciljem pojednostavljivanja i racionalizacije izvješća o praktičnoj provedbi

Sigurnosna pravila i standardi za putničke brodove

DIRECTIVE 2009/45/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 May 2009 on safety rules and standards for passenger ships

Izmjene i dopune Direktive 2009/45/EC

COMMISSION DIRECTIVE 2010/36/EU of 1 June 2010 amending Directive 2009/45/EC of the European Parliament and of the Council on safety rules and standards for passenger ships

Sigurnost  u željezničkom prometu

DIRECTIVE 2004/49/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 29 April 2004 on safety on the Community’s railways and amending Council Directive 95/18/EC on the licensing of railway undertakings and Directive 2001/14/EC on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification (Railway Safety Directive)

Direktiva 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o sigurnosti željeznica Zajednice i izmjeni Direktive Vijeća 95/18/EZ o izdavanju dozvola za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu i Direktive 2001/14/EZ o dodjeli željezničkog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranju pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture i dodjeli rješenja o sigurnosti (Direktiva o sigurnosti željeznice)

Opći sigurnosni ciljevi prema članku 7. Direktive 2004/49/EC

COMMISSION DECISION 19 July 2010 on Common Safety Targets as referred to in Article 7 of Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2010) 4889)

Detaljne mjere za provedbu zajedničkih temeljnih standarda za sigurnost zrakoplovstva
COMMISSION REGULATION (EU) No 185/2010 of 4 March 2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Izmjene i dopune Propisa 185/10
COMMISSION REGULATION (EU) No 573/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security
– COMMISSION REGULATION (EU) No 983/2010 of 3 November 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Istrage i sprječavanje nezgoda i incidenata u civilnom zrakoplovstvu
REGULATION (EU) No 996/2010 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 October 2010 on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation and repealing Directive 94/56/EC

Zahtjevi za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika koji rade na površini i ispod zemlje u industriji vađenja minerala
COUNCIL DIRECTIVE 92/104/EEC of 3 December 1992 on the minimum requirements for improving the safety and health protection of workers in surface and underground mineral-extracting industries (twelfth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

Direktiva Vijeća 92/104/EEZ od 3. prosinca 1992. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika u industrijama vađenja minerala iz površinskih i podzemnih kopova (dvanaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

Zahtjevi za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika koji rade na površini i ispod zemlje u industriji vađenja minerala bušenjem
COUNCIL DIRECTIVE 92/91/EEC  of 3 November 1992 concerning the minimum requirements for improving the safety and health protection of workers in the mineral-extracting industries through drilling (eleventh individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

Direktiva Vijeća 92/91/EEZ od 3. studenoga 1992. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje zaštite sigurnosti i zdravlja radnika u industriji vađenjem minerala bušenjem (jedanaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

Uvođenje mjera za poticanje unapređenja sigurnosti i zdravlja na radu trudnica i radnica koje su nedavno rodile ili doje
COUNCIL DIRECTIVE 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding (tenth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

Direktiva Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje (deseta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

Dopuna mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu radnika sa fiksnim trajanjem zaposlenja ili sa privremenim trajanjem zaposlenja
COUNCIL DIRECTIVE 91/383/EEC of 25 June 1991 supplementing the measures to encourage improvements in the safety and health at work of workers with a fixed-duration employment relationship or a temporary employment relationship

91/383/EEZ: Direktiva Vijeća od 25. lipnja 1991. o dopunama mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu radnika u radnom odnosu na određeno vrijeme ili privremenom radnom odnosu

Provedba načela jednakih mogućnosti i jednakog tretmana muškaraca i žena u pitanjima zapošljavanja i zanimanja
DIRECTIVE 2006/54/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation

Direktiva 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (preinaka)

Provedba načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pogledu pristupa zaposlenju, stručnog osposobljavanja i napredovanja te na radne uvjete
DIRECTIVE 2002/73/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 September 2002 amending Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions

Uspostava okvira za jednak tretman na području zapošljavanja i odabira zvanja
COUNCIL DIRECTIVE 2000/78/EC of 27 November 2000, establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation.

Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja

 

Međunarodni propisi

 

Prava radnika
 • Konvencija br. 11. iz 1921. o pravima udruživanja i koaliranju poljoprivrednih radnika (“Narodne novine” – MU, broj 3/00.)
 • Konvencija br. 29 iz 1930. o prisilnom ili obveznom radu (“Narodne novine” – MU, broj 5/00.)
 • Konvencija br. 81 iz 1947. o inspekciji rada u industriji i trgovini (“Narodne novine” – MU, broj 3/02.)
 • Konvencija br. 87 iz 1948. o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje (“Narodne novine” – MU, broj 3/00.).
 • Konvencija br. 98 iz 1949. o primjeni načela prava organiziranja i kolektivnog pregovaranja (“Narodne novine” – MU, broj 3/00.)
 • Konvencija br. 100 iz 1951. o jednakosti plaća radnika i radnica za rad jednake vrijednosti (“Narodne novine” – MU, broj 3/00.)
 • Konvencija br. 102 iz 1952. o najnižim standardima socijalne sigurnosti (“Narodne novine” – MU, broj 1/02.)
 • Konvencija br. 106 iz 1957. o tjednom odmoru u trgovini i uredima (“Narodne novine” – MU, broj 3/02.)
 • Konvencija br. 111 iz 1958. o diskriminaciji u odnosu na zaposlenje i zanimanje (“Narodne novine” – MU, broj 5/00.).
 • Konvencija br. 122 iz 1964. o politici zapošljavanja (“Narodne novine- MU, broj 11/00.)
 • Konvencija br. 129 iz 1969. o inspekciji rada u poljoprivredi (“Narodne novine” – MU, broj 3/02.)
 • Konvencija br. 132 iz 1970. o plaćenom godišnjem odmoru (revidirana) (“Narodne novine” – MU, broj 3/02.)
 • Konvencija br. 135 iz 1971. o zaštiti predstavnika radnika u poduzeću i pogodnostima koje bi im trebalo osigurati (“Narodne novine” – MU, broj 5/00.)
 • Konvencija br. 138 iz 1973. o najnižoj dobi za zapošljavanje (“Narodne novine” – MU, broj 3/02.)
 • Konvencija br. 156 iz 1981. o jednakim mogućnostima i jednakom tretmanu radnika i radnica: radnici s obiteljskim obvezama (“Narodne novine, – MU, broj 5/00.)
Zaštita posebnih kategorija radnika

Zaštita žena na radu

 • Konvencija br. 3 iz 1919. o radu žena prije i poslije poroda (“Narodne novine” – MU, broj 3/00.).
 • Konvencija br. 45 iz 1935. o zapošljavanju žena na podzemnim rado¬vima u rudnicima svih kategorija (“Narodne novine” – MU, broj 1/02.)
 • Konvencija br. 100 iz 1951. o jednakosti plaća radnika i radnica za rad jednake vrijednosti (“Narodne novine” – MU, broj 3/00.)

Zaštita djece i mladih na radu

 • Konvencija br. 16 iz 1921. o obveznom liječničkom pregledu djece i mladih osoba zaposlenih na moru (“Narodne novine” – MU, broj 3/02.)
 • Konvencija br. 90 iz 1948. o noćnom radu djece u industriji (revidirana) (“Narodne novine” – MU, broj 6/95.) (do objave prijevoda na hrvatski jezik vrijedeći je tekst iz Službenog lista FNRJ, br. 6/57.)
 • Konvencija br. 138 iz 1973. o najnižoj dobi za zapošljavanje (“Narodne novine” – MU, broj 3/02.)
 • Konvencija br. 182 iz 1999. o zabrani i trenutnim djelovanjima za ukidanje najgorih oblika dječjeg rada (“Narodne novine” – MU, broj 5/01.)

Zaštita osoba s invaliditetom

 • Konvencija br. 159 iz 1983. o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” – MU, broj 11/03.)
 • Konvencija UN-a iz 2007. o pravima osoba s invaliditetom
Ostvarivanje prava u slučaju ozljeda na radu i profesionalnih bolesti
 • Konvencija br. 12 iz 1921. o naknadi za nesreću na radu radnicima u poljoprivredi (“Narodne novine” – MU, broj 1/02.)
 • Konvencija br. 16 iz 1921. o obveznom liječničkom pregledu djece i mladih osoba zaposlenih na moru (“Narodne novine” – MU, broj 3/02.)
 • Konvencija br. 17 iz 1925. o naknadi koja se isplaćuje radnicima za slučaj nesreće na radu (“Narodne novine”  – MU, broj 1/02.)
 • Konvencija br. 18 iz 1925. o naknadama koje se isplaćuju radnicima za profesionalne bolesti (“Narodne novine” – MU, broj 1/02.)
 • Konvencija br. 19 iz 1925. o jednakom tretmanu stranih i domaćih radnika u odnosu na odštete za nesreće na radu (“Narodne novine” – MU, broj 11/03.)
 • Konvencija br. 24 iz 1927. o osiguranju za slučaj bolesti industrijskih i trgovačkih radnika i domaće posluge (“Narodne novine” – MU, broj 6/95.) (do objave prijevoda na hrvatski jezik vrijedećije tekst iz Službenih novina Kraljevine Jugoslavije, br. 95-XXII/1930.)
 • Konvencija br. 25 iz 1927. o osiguranju poljoprivrednih radnika za slučaj bolesti (“Narodne novine” – MU, broj 11/03.)
 • Konvencija br. 48 iz 1935. o utemeljenju međunarodnog sustava očuvanja prava iz osiguranja za slučaj invalidnosti, starosti i smrti (“Narodne novine“ – MU, broj 11/03)
 • Konvencija br. 121 iz 1964. o davanjima za slučaj nesreće na poslu i profesionalnih bolesti (“Narodne novine” – MU, broj 2/94.) (do objave prijevoda na hrvatski jezik vrijedeći je tekst iz Službenog lista SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 27/70.)
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu
 • Konvencija br. 13 iz 1921. o upotrebi olovnog bjelila u bojanju (“Narodne novine” – MU, broj 10/03.)
 • Konvencija br. 32 iz 1932. o zaštiti od nesreća radnika zaposlenih na utovaru i istovaru brodova (revidirana 1932. g.) (“Narodne novine” – MU, broj 8/03.)
 • Konvencija br. 119 iz 1963. o zaštiti strojeva (“Narodne novine” – MU, broj 2/94.) (do objave prijevoda za hrvatski jezik vrijedeći je tekst iz Službenog lista SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 54/70.)
 • Konvencija br. 136 iz 1971. o zaštiti od opasnosti trovanja benzenom (“Narodne novine” – MU, broj 2/94.) (do objave prijevoda na hrvatski jezik vrijedeći je tekst iz Službenog lista SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 16/76.)
 • Konvencija br. 139 iz 1974. o sprečavanju i kontroli profesionalnih rizika uzrokovanih kancerogenim supstancama i agensima (“Narodne novine” – MU, broj 2/94.) (do objave prijevoda na hrvatski jezik vrijedeći je tekst iz Službenog lista SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 3/77.)
 • Konvencija br. 148 iz 1977. o zaštiti radnika od profesionalnih rizika u radnoj okolini, uzrokovanih zagađenjem zraka, bukom i vibracijama (“Narodne novine” – MU, broj 2/94.) (do objave prijevoda na hrvatski jezik je tekst iz Službenog lista SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 14/82.)
 • Konvencija br. 155 iz 1981. o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu i o radnom okruženju (“Narodne novine” – MU, broj 11/03.)
 • Konvencija br. 161 iz 1985. o službama medicine rada (“Narodne novine” – MU, broj 2/94.) (do objave prijevoda na hrvatski jezik vrijedećije tekst iz Službenog lista SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumu br. 14/89.)
 • Konvencija br. 162 iz 1986. o sigurnosti prilikom upotrebe azbesta (“Narodne novine” – MU, broj 11/03.)
Propisi vezani uz pojedine djelatnosti (pomorstvo, ribarstvo, poljoprivreda, promet)

Pomorstvo

 • Konvencija br. 8. iz 1920. o naknadi za nezaposlenost u slučaju gubitka ili potonuća broda (“Narodne novine” – MU, broj 3/02.).
 • Konvencija br. 9 o utvrđivanju pogodnosti za pronalaženje zaposlenja pomorcima (“Narodne novine” – MU, broj 3/02.)
 • Konvencija br. 16 iz 1921. o obveznom liječničkom pregledu djece i mladih osoba zaposlenih na moru (“Narodne novine” – MU, broj 3/02.)
 • Konvencija br. 22 iz 1926. o radu pomoraca (“Narodne novine” – MU, broj 3/02.)
 • Konvencija br. 23 iz 1926. o repatrijaciji pomoraca (“Narodne novine” – MU, broj 3/02.)
 • Konvencija br. 27 iz 1929. o označavanju težine na teškim koletima koji se prevoze brodovima (“Narodne novine” – MU, broj 11/02.)
 • Konvencija br. 32 iz 1932. o zaštiti od nesreća radnika zaposlenih na utovaru i istovaru brodova (revidirana 1932. g.) (“Narodne novine” – MU, broj 8/03.)
 • Konvencija br. 53 iz 1936. o najnižoj razini stručne sposobnosti koja se zahtijeva za zapovjednike i časnike trgovačke mornarice (“Narodne novine” – MU, broj 8/03.)
 • Konvencija br. 56 iz 1936. o osiguranju pomoraca za slučaj bolesti (“Narodne novine” – MU, broj 10/03.)
 • Konvencija br. 69 iz 1946. o svjedodžbama o stručnoj osposobljenosti brodskih kuhara (“Narodne novine” – MU, broj 11/03.)
 • Konvencija br. 73 iz 1946. o liječničkom pregledu pomoraca (“Narodne novine” – MU, broj 11/03.).
 • Konvencija br. 74 iz 1946. o svjedodžbama o stručnoj osposobljenosti kvalificiranih mornara (“Narodne novine” – MU, broj 11/03.)
 • Konvencija br. 91 iz 1949. o plaćenom odmoru pomoraca (revidirana 1949. g.) (“Narodne novine” – MU, broj 11/02.)
 • Konvencija br. 92 iz 1949. o smještaju posade na brodovima (revidirana) (“Narodne novine” – MU, broj 2/94.) (do objave prijevoda na hrvatski jezik vrijedećije tekst iz Službenog lista SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 3/67.)
 • Konvencija br. 109 iz 1958. o plaćama, radnom vremenu na brodu i brojnom stanju posade (revidirana) (“Narodne novine” – MU, broj 2/94.) (do objave prijevoda na hrvatski jezik vrijedećije tekst iz Službenog lista SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 10/65.)
 • Konvencija br. 147 iz 1976. o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima (“Narodne novine” – MU, broj 4/96.)
 • Konvencija br. 179 iz 1996. o zapošljavanju i raspoređivanju pomoraca (“Narodne novine” – MU, broj 5/05. i 11/05.)

KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA (International Labour Organization – ILO)

REVIZIJA I KONSOLIDACIJA SVIH PRETHODNIH ILO KONVENCIJA I PREPORUKA KOJE SE ODNOSE NA POMORSTVO

SMJERNICA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA (ILO) I SVJETSKE ZDRAVSTENE ORGANIZACIJE (World Health Organization – WHO)

KONVENCIJA MEĐUNARODNE POMORSKE ORGANIZACIJE (International Maritime Organization – IMO)

EUROPSKE DIREKTIVE KOJE SE ODNOSE NA PREVENCIJU RIZIKA (ŠTETNOSTI RADNOG MJESTA)

Ribarstvo

 • Konvencija br. 113 iz 1959. o liječničkom pregledu ribara (“Narodne novine” – MU, broj 11/03.)

Poljoprivreda

 • Konvencija br. 11. iz 1921. o pravima udruživanja i koaliranju poljoprivrednih radnika (“Narodne novine” – MU, broj 3/00.)
 • Konvencija br. 12 iz 1921. o naknadi za nesreću na radu radnicima u poljoprivredi (“Narodne novine” – MU, broj 1/02.)
 • Konvencija br. 129 iz 1969. o inspekciji rada u poljoprivredi (“Narodne novine” – MU, broj 3/02.)

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers
Council Direktive 91/439/EEC of 29 July 1991 on driving licences
Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controlers
JAR-FCL 3 – Flight Crew Licensing (Medical)

LEGOSH

Globalna baza podataka o zakonodavstvu o zaštiti zdravlja i zaštiti na radu (LEGOSH)

iloMeđunarodna organizacija rada (eng. International Labour Organisation, ILO) kreirala je Globalnu bazu podataka o pravnoj regulativi iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, pod nazivom LEGOSH koja je dostupna na

LEGOSH        http://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=LEGPOL:1000

LEGOSH baza podataka podijeljena je na nekoliko tematskih područja:

 • opis nacionalnog pravnog okvira iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu (opisuje se Ustav i najvažniji zakoni koji reguliraju područje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za odabranu zemlju),
 • definicije osnovnih pojmova iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu (npr. definicija radnika, radnika migranta, poslodavca, profesionalne bolesti, ozljede na radu, itd.),
 • institucije koje se bave područjem zaštite zdravlja i sigunosti na radu i opisuje nacionalne programe rada iz tog područja,
 • obveze i odgovornosti poslodavca u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu,
 • dužnosti poslodavca,
 • prava i dužnosti radnika,
 • opasnosti i štetnosti,
 • evidencija ozljeda na radu i profesionalnih bolesti,
 • inspekcija zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i provedba zakonodavstva.

LEGOSH baza podataka omogućuje:

 • opis pravne regulative iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za odabranu državu, te mogućnost preuzimanja pravnih propisa na engleskom jeziku ili na službenom jeziku pojedine države,
 • usporedba zakonodavstva nekoliko zemalja ili regija o određenom području,
 • pretraživanje baze podataka prema ključnim riječima iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Upute za korištenje LEGOSH baze podataka možete pogledati na sljedećem linku http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—protrav/—safework/documents/genericdocument/wcms_234825.pdf