Evidencije izloženosti

 

Evidencija radnika izloženih karcinogenima mutagenima i/ili reproduktivno toksičnim tvarima

 

Odredbom članka 131. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018, 147/2020, 119/2021, 156/2022, 33/2023), propisani su poslovi koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo treba obavljati na području praćenja stanja i unapređenja sigurnosti na radu. Jedan od tih poslova je vođenje registra radnika izloženih pojedinim štetnostima, opasnostima i naporima kada to nalažu propisi iz područja sigurnosti na radu. Temeljem Priloga VI. Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 091/2018, 1/2021) zavod nadležan za zaštitu zdravlja na radu, što je od 1. siječnja 2019. godine Služba za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, mora biti upoznat s uvjetima ili okolnostima izlaganja svakog radnika karcinogenim, mutagenim i/ili reproduktivno toksičnim kemikalijama.

 

U cilju izrade navedenoga registra izrađen je ovaj obrazac koji je potrebno precizno i točno popuniti. Molimo vas da u obrascu ispunite sva polja kako se traži, odnosno izaberete ponuđeni odgovor (dvostruko kliknuti na kućicu za odgovor koji ste izabrali, kliknite „potvrđeno“, odnosno „checked“ i OK) te ispunjen obrazac vratite na e-mail adresu sonja.damjanovic-desic@hzjz.hr  ili zlatko.saric@hzjz.hr.

 

 

CMR obrazac

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2018.

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2016.

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2015.

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2014.

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2013.

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2012.

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2011.

Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade sa karcinogenim i mutagenim tvarima 2010.

Evidencija radnika izloženih biološkim agensima

Pravilnikom o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima pri radu (NN br. 129/20) propisana je obveza poslodavcima da o prvoj uporabi bioloških agensa skupine 2., 3. i 4. dostave podatke ustrojstvenoj jedinici medicine rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i to 30 dana prije početka rada. Moraju se poslati i podaci o prvoj uporabi svakog sljedećeg biološkog agensa skupine 4. i svakog sljedećeg novog biološkog agensa skupine 3. kada poslodavac sam privremeno klasificira taj biološki agens. Isto tako, moraju se poslati podatci o stručnjaku zaštite na radu (ime, razina osposobljenosti), nalazi iz procjene rizika (priroda, stupanj i trajanje izloženosti), vrstu biološkog agensa i predviđene mjere zaštite i preventivne mjere.

U cilju izrade navedenoga registra izrađen je ovaj Obrazac za prijavu izloženosti biološkim štetnostima pri radu koji je potrebno precizno i točno popuniti. Molimo Vas da u obrascu ispunite sva polja kako se traži, odnosno izaberete ponuđeni odgovor (dvostruko kliknuti na kućicu za odgovor koji ste izabrali, kliknite „potvrđeno“, odnosno „checked“ i OK) te ispunjen obrazac vratite na e-mail adresu zlatko.saric@hzjz.hr ili nela.maric@hzjz.hr.

 

 

Evidencija radnika izloženih citotoksičnim lijekovima

Hrvatski zavod za javno zdravstvo između ostalih javnozdravstvenih aktivnosti, provodi praćenja stanja i unapređenja sigurnosti na radu. Jedan od tih poslova je vođenje registra radnika izloženih pojedinim štetnostima, opasnostima i naporima kada to nalažu propisi iz područja sigurnosti na radu. Preventivne mjere za zaštitu zdravlja i sigurnost djelatnika koji su u radu izloženi citotoksičnim lijekovima propisuje EU Direktiva 2004/37/EC za zaštitu radnika od rizika povezanih s izloženosti karcinogenima, koja nalaže zemljama članicama EU provedbu preventivnih mjera.

U cilju izrade novog registra radnika izloženim citotoksičnim lijekovima, u skladu s aktualnim europskim propisima, izrađen je novi obrazac koji je potrebno precizno i točno popuniti. Molimo vas da u obrascu ispunite sva polja kako se traži, odnosno izaberete ponuđeni odgovor (dvostruko kliknuti na kućicu za odgovor koji ste izabrali, kliknite „potvrđeno“, odnosno „checked“ i OK) te ispunjen obrazac vratite na e-mail adresu tamara.radosevic@hzjz.hr ; dalia.babic@hzjz.hr.

Napomena kod popunjavanja obrasca

  • kao podloga za ispunjavanje obrasca treba poslužiti vaša procjena rizika u kojoj je poslodavac morao za sve poslove pri kojima radnici dolaze ili mogu doći u doticaj s citotoksičnim lijekovima utvrditi vrstu, stupanj i trajanje izloženosti tim tvarima, utvrditi nivo rizika po sigurnost i zdravlje na tim poslovima te donijeti potrebne mjere za zaštitu zdravlja radnika.
  • za svakog radnika koji je izložen ili bi mogao biti izložen citotoksičnim lijekovima potrebno je ispuniti po jedan obrazac.
  • pod točkom 3.7 treba navesti datum od kada je radnik izložen citotoksičnim lijekovima te datum od kada iz bilo kojeg razloga više nije izložen istima. 
  • Obrazac za svakog radnika treba ispuniti svaki put kada nastanu neke promjene kod izlaganja (vrsta tvari, količina kojoj je radnik izložen, dužina izloženosti …) te nakon prestanka izlaganja citotoksičnim lijekovima