Vijesti

III/2013

Podsjećamo Vas….
Pravni akti Europske unije dostupni su u digitalnom obliku na portalu EUR-lex i to na 23 službena jezika Europske unije, uključujući i hrvatski

EUR-lex sadrži:

 • svakodnevna izdanja Službenog lista Europske unije
 • jednostavno i napredno pretraživanje
 • mogućnost prikaza i /ili preuzimanja dokumenata
 • analitičke metapodatke za svaki dokument

Posebno izdanje Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku sadržava akte koje su donijele institucije EU i Europska središnja banka prije 1. srpnja 2013. godine. Prijevodi pojedinih europskih pravnih propisa na hrvatski jezik koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete preuzeti ovdje.

Mjere zaštite kod ozljeda oštrim predmetima
Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (NN 84/13) određuje mjere zaštite zdravlja radnika u zdravstvu koji rade u procesima gdje postoji opasnost incidenta s oštrim predmetima i izloženosti krvi i drugim tjelesnim tekućinama.
U Pravilniku je utvrđena obveza poslodavca da o svakoj ozljedi oštrim predmetom obavijesti Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu tako da ispuni obrazac iz  Priloga I Pravilnika i u roku od najdulje mjesec dana pošalje ga na elektronsku adresu hzzzsr@www.hzzzsr.hr
Ispunjeni obrazac iz Priloga II Pravilnika poslodavac čuva u vlastitoj evidenciji.Pravilnik određuje obvezu poslodavca da o ozljedi oštrim predmetom obavijesti i nadležnog osiguravatelja, odnosno Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, što može također učiniti na obrascu iz Priloga I Pravilnika.

 Obavijest

Pozivamo Vas na osnovni tečaj pod nazivom:

PRIMJENA MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA – IZOBRAZBA ZA SPECIJALISTE MEDICINE RADA

Seminar će se održati 22. i 23. studenog 2013. godine u dvorani Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, R. Cimermana 64a, Zagreb. Seminar je namijenjen specijalistima medicine rada koji do sada nisu pohađali tečaj.
Trajanje tečaja: 12 sati
Cijena tečaja: 1200 kuna
Ukoliko ste zainteresirani za pohađanje tečaja, popunjenu prijavnicu možete poslati na e-mail adresu: izobrazba@www.hzzzsr.hr

Suradnja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Suradnja s poduzećem Vodovod i kanalizacija d.o.o.Split
Poduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split bavi se djelatnošću od posebnog društvenog interesa, a postignuća ove značajne tvrtkenastalu su zalaganjem generacija radnika i stručnih kadrova. Obilazak radnih mjesta u poduzeću omogućio nam je uvid u radne procese od opskrbe pitkom vodom s izvora rijeke Jadro do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Osim uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – Stupe s pripadajućim laboratorijem za ispitivanje otpadnih voda, obišli smo i suvremeno opremljen i uređen uređaj za pročišćavanje otadnih voda – Divulje. Na lokaciji Divulje smještena je administratitvna zgrada s dvoranom za sastanke gdje je održan stručni seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat”.
Zahvaljujemo djelatnicima poduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o Split na srdačnom dočeku, odličnoj organizaciji i  uspješnoj suradnji.—————————————-

Suradnja s tvrtkom Galeb d.d. iz Omiša
Osnovna djelatnost tvrtke Galeb d.d. je proizvodnja trikotažnih odjevnih predmeta: rublja, gornjih odjevnih predmeta, te spavaćeg programa za žene, muškarce i djecu. Obišli smo radna mjesta i upoznali se s procesom proizvodnje koji se odvija kroz sljedeće tehnološke faze: pletenje, dorada pletiva (bojanje, bijeljenje, pranje, sušenje) krojenje, šivanje, završna kontrola i pakiranje gotovih proizvoda. Kompletan proizvodni proces od pređe do gotovog odjevnog predmeta odrađuje se unutar vlastitog proizvodnog pogona, a dugogodišnja tradicija proizvodnje tekstilnih proizvoda jamči vrhunsku kvalitetu proizvoda. Zahvaljujemo djelatnicima tvrtke Galeb d.d. iz Omiša na gostoprimstvu i uspješnoj suradnji.

 ——————————————–

Suradnja s Inspekcijom rada Estonije

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održan je 10. rujna 2013. godine sastanak s delegacijom estonske Inspekcije rada. Na sastanku su bili prisutni predstavnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Državnog inspektorata RH i predstavnici estonske Inspekcije rada: g. Rein Reisberg, v.d. glavnog direktora, gđa Silja Soon, glavni stručnjak za zdravlje na radu, gđa Krista Vaikmets, analitičar i g. Indrek Avi, glavni stručnjak za sigurnost na radu. Tijekom sastanka su izmjenjene informacije o stanju, organizaciji, funkcioniranju i problemima u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Hrvatskoj i Estoniji, te su uspostavljeni kontakti za eventualnu buduću suradnju.

Domaći skupovi
Održan stručni seminar kod Trogira
U sklopu posjeta poduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split i obilaska radnih mjesta, organiziran je stručni seminar „Ruke su Vaš najvažniji alat“  te je održan  4. listopada  2013. godine u Divuljama kod Trogira. Seminar za stručnjake zaštite na radu odvijao se prema predviđenom programu, a obuhvaćao je izlaganja o zaštiti ruku s medicinskog i sigurnosnog aspekta, uz edukativne filmove, prikaz uzoraka zaštitnih rukavica, nagradnu igru te vježbe pravilnog skidanja rukavica. Radionica s primjerenim zadacima protekla je u ugodnoj atmosferi, uz primjere iz prakse i pitanja. Stručnjaci zaštite na radu ocijenili su seminar kao odličan.—————————————–

I. Savjetovanje o zaštiti pacijenata, medicinskog osoblja, posjetitelja, informacija, opreme, objekata, usluga i ugleda, pod nazivom:

SIGURNOST U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
održano je pod pokroviteljstvom Ministra zdravlja, prof. dr. sc. Rajka Ostojića, a u organizaciji Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj – ustanove za obrazovanje odraslih, u Tuheljskim Toplicama, 19. i 20. rujna 2013. godine.

Savjetovanje je bilo namijenjeno predstavnicima zdravstvenih ustanova, agencija, zavoda, komora i udruženja.

Posteri i letci

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u sklopu unapređenja i promicanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, objavio je novi letak s uputama o ručnom prenošenju tereta. Letak nosi naziv “Nosite teret? Čuvajte svoje zdravlje!

Letak možete pruzeti ovdje.

 

II/2013

Pravni propisi
Novi pravni propisi Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 82/13)
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN  80/13)
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13)
Zakon o izmjenama i dopunama pomorskog zakonika (NN 56/13)

 • Pravilnik o vozačkim dozvolama (NN 4 3/13)
 • Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja (NN 2 2/13)
 • Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80/13)
 • Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (NN 84/13) 

Zakoni koji stupanju na snagu pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji 

 • Zakon o kemikalijama (NN 1 8/13)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br.1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (NN 50/12 )
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (NN  53/08, 1 8/13

Strategije

 • Hrvatski sabor je 28.09.2012. godine donio Nacionalnu strategiju razvoja zdravstva od 2012. do 2020. godine (NN 116/12). Nacionalna strategija, kao krovni  dokument  razvoja zdravstvenog sustava u idućih osam godina, predviđa niz rješenja, strateških i razvojnih pravaca, prioriteta i mjera. Strategijom su obuhvaćena tri velika područja – palijativna skrb, ‘master plan’ bolnica i ljudski resursi.
 • Strateški plan razvoja javnog zdravstva integralni je dio Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.- 2020. godine i krovni dokument javnog zdravstva Republike Hrvatske koji definira razvojne prioritete, ciljeve, aktivnosti i odgovornosti relevantnih partnera.
Smjernice IPA projekta
Na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete naći dvije nove smjernice koje su nastale kao rezultat aktivnosti u Twinning projektu IPA 2007 “Health and Safety at Work”.  ; Praktična smjernica za rad s karcinogenim i mutagenim tvarima
Praktična smjernica za opseg i vrstu zdravstvenog pregleda i tjelesne pripremljenosti vatrogasa  
Aktivnosti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Suradnja sa Sindikatom trgovine Hrvatske
Uspješna suradnja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sa Sindikatom trgovine Hrvatske započela je edukacijom sindikalnih povjerenika. Prim. dr.sc. A. Bogadi Šare, dr. med., dr. sc. M. Bubaš, dr. med., Lj. Ivić, dipl.ing. i dr. sc. B. Knežević, dr. med. odrzale su seminar o zdravstvenim rizicima, stresu i statodinamičkim naporima u djelatnosti trgovine, te pravnoj regulativi ovog područja. Prezentacije o navedenim temama možete vidjeti na internetskoj stranici Zavoda.
Seminari su održani u Splitu (15. travnja 2013.), Osijeku (17. travnja 2013.), Zagrebu (19. travnja 2013.), Rijeci (23. travnja 2013.), te Varaždinu (25. travnja 2013.). Sindikalni povjerenici pokazali su veliki interes za ovu temu i postavljali brojna pitanja iz prakse.
——————————————————- ———————————————————————— ————-

  Posjet hrvatskim tvrtkama

U sklopu redovitih obilazaka radnih mjesta i praćenja radnih procesa sa ciljem promicanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu posjetili su 4. lipnja 2013. godine poduzeće DIN Novoselec (Drvna Industrija Novoselec). Svrha posjeta bila je upoznavanje s procesom proizvodnje, uvjetima rada i radnim okolišem u drvnoj industriji. Stručnjaci Zavoda stekli su odlična iskustva na terenu koja će primijeniti u izradi smjernica za rad u drvnoj industriji. Zahvaljujemo se djelatnicima DIN Novoselec na toplom i srdačnom dočeku i organizaciji.

Na poziv tvrtke “Kamen” d.d. Pazin, djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu bili su 11. lipnja 2013. godine u posjetu i obilasku radnih mjesta te tvrtke. Djelatnici Zavoda upoznali su se s tehnološkim procesom proizvodnje arhitektonsko-građevinskog kamena nastalog od vapnenca. Obilazak radnih mjesta u kamenolomu bio je vrlo zanimljiv i poučan.

Ukoliko želite upoznati nas s radnim procesom u Vašem poduzeću, kontaktirajte nas, otvoreni smo za suradnju.
Skupovi
Motovunska ljetna škola održana je od 6. do 9. lipnja 2013. godine . Iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sudjelovale su prim. dr. sc. M. Zavalić, dr. med, prim. dr. sc. A. Bogadi Šare, dr. med., dr. sc. B. Knežević, dr. med. i Lj. Ivić, dipl. ing. Motovunska ljetna škola obilježila je dvadesetu godinu održavanja, a sudionici su iznijeli prikaz iskustava koja su ugradili u svoj stručni i znanstveni razvoj.—————————————————————- ———————————————————————— ————-

ZDRAVA RADNA MJESTA ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVU
South East Europe Workplace Academy – SEEWA

Skup je održan od 3. do 5. lipnja 2013. godine u  Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar” u Zagrebu.
Na skupu je predstavljen prijedlog NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU OSOBA ZAPOSLENIH U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE za razdoblje od 2013. do 2020. godine. Osim interaktivnih predavanja skup je obuhvaćao rad u malim grupama i plenarne rasprave. Više o skupu dostupno je ovdje.

—————————————————————- —————————-  ——————————————————–

RADNICI MIGRANTI I PROMICANJE CIJEPLJENJA

Projekt DG SANCO PROMOVAX ima za cilj unutar EU izgraditi mrežu zdravstvenih središta koja će promovirati cijepljenje među populacijama koje migriraju. Detaljnije informacije o projektu možete pronaći na www.promovax.eu.
U cilju promicanja procjepljivanja među populacijama migranata u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” 16. svibnja 2013. godine održan je skup pod nazivom: RADNICI MIGRANTI I PROMICANJE CIJEPLJENJA. Na skupu su sudjelovali predstavnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a dr. sc. Bojana Knežević, dr. med. održala je izlaganje na temu “Uloga medicine rada u zaštiti zdravlja radnika migranata”.
——————————————————————— ———————————————————————— ———–
PETI HRVATSKI COCHRANE SIMPOZIJ održan je 20. travnja 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Splitu, a prema predviđenom programu. Simpozijem je obilježena 20. obljetnica Cochrane kolaboracije i 5. obljetnica Hrvatskog ogranka Talijanskog Cochrane centra.Cochrane kolaboracija je svjetska neprofitna udruga posvećena promicanju medicine utemeljene na dokazima. Članci i sustavni pregledi objavljeni na Cochrane knjižnici smatraju se zlatnim standardom informacija i daju uvid u najnovija i najpouzdanija istraživanja u medicini i zdravstvu.

Više….

—————————————————————- ———————————————————————— —————-

Hrvatska udruga za zdravo radno mjesto organizirala je 3. stručni skup po nazivom

“Zaštita zdravlja i sigurnost na radu – Opasne radne tvari – rukovanje, propisi, novosti, praksa”

koji se održao 15. svibnja 2013. godine u Zagrebu. Skup je obuhvaćao izlaganja koja se odnose na rad, rukovanje i transport opasnih radnih tvari, usklađivanje s REACH uredbom, označavanje tvari te relevantne norme i propise koji se odnose na područje rada s opasnim radnim tvarima.

 

Stručni seminari Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
SEMINAR  „Ruke su vaš najvažniji alat“U sklopu programa edukacije stručnjaka zaštite na radu i specijalista medicine rada, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu organizirao je seminare o zaštiti ruku u Pazinu i Zagrebu.

U Pazinu su seminari održani 23. svibnja 2013. godine (za specijaliste medicine rada) i 24. svibnja 2013. godine (za stručnjake zaštite na radu) u USTANOVI ZA ZDRAVSTVENU SKRB ADRIA MEDIC. Zahvaljujemo na gostoprimstvu i uspješnoj suradnji ravnatelju Tomislavu Furlanu, dr. med. i osoblju Ustanove za zdravstvenu s krb Adria Medic.

U Zagrebu su seminari održani 4. i 5. srpnja 2013. godine u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a obuhvaćali su izlaganja o zaštiti ruku s medicinskog i sigurnosnog aspekta, edukativne filmove, prikaz uzoraka zaštitnih rukavica, vježbe pravilnog skidanja rukavica i radionicu s praktičnim zadacima. Sudionici su seminare ocijenili interesantnima i korisnima.

 

————————————————————— ———————————————————————— —————-

SEMINAR “Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura”

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu na početku ljetnog perioda, u sklopu programa edukacije osoba koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu održao je nekoliko stručnih seminara o mjerama zaštite pri radu u uvjetima visokih temperatura.

Seminari su održani prema predviđenom programu 21. svibnja, 5., 6. i 11. lipnja 2013. godine u prostorijama HZZZSR-a u Zagrebu, Radoslava Cimermana 64a, zatim 17. lipnja u prostorijama Agrokor akademije u Zagrebu za stručnjake zaštite na radu koncerna Agrokor, te 18. lipnja u Osijeku za  članove „Udruge za promicanje zaštite ljudi u životnoj i radnoj okolini“.

 

Seminari su održani u Pazinu u Ustanovi za zdravstvenu skrb Adria Medic, 10. srpnja 2013. godine za djelatnike Sindikata Istre i Kvarnera, a 11. srpnja 2013. godine za stručnjake zaštite na radu s područja Istre.

 

Održavamo besplatne seminare i u Vašem poduzeću, kontaktirajte nas, otvoreni smo za suradnju.

 Obavijest specijalistima medicine rada

Tečaj iz pomorske medicine za specijaliste medicine rada održat će se u jesen 2013. godine, u organizaciji Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Svrha tečaja je dobivanje ovlaštenja za preglede pomoraca i članova posade brodova koje provode specijalisti medicine rada, a prema Pravilniku o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (NN 93/07).

Ukoliko ste zainteresirani za pohađanje tečaja, prijave možete poslati na e-mail adresu: izobrazba@www.hzzzsr.hr. Prijave su u tijeku. Broj mjesta je ograničen.
Točan datum, vrijeme i mjesto održavanja tečaja, kao i cijena tečaja biti će naknadno objavljeni.

I/2013

Pravni propisi
U okviru priprema za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji pravna regulativa koja stupa na snagu na dan pristupanja prevodi se na hrvatski jezik i postupno objavljuje u Posebnom izdanju Službenog lista Europske unije. Do objave u Posebnom izdanju dostupni su privremeni tekstova koji su prevedeni na hrvatski jezik, a odobrile su ih pravne službe Vijeća Europske unije, Europskog parlamenta i Europske komisije. Prijevodi pojedinih europskih pravnih propisa na hrvatski jezik koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete preuzeti ovdje.
 Profesionalne bolesti i ozljede na radu u 2012. godini u Hrvatskoj
Jedna od važnih aktivnosti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je kontinuirano praćenje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti na radnim mjestima u Republici Hrvatskoj. Prikupljeni podaci su od javnog interesa i dostupnu su u tri pojedinačna dokumenta:

Registar profesionalnih bolesti prati podatke o broju i vrsti priznatih profesionalnih bolesti na radnim mjestima, uzrocima nastanka i posljedicama na radnu sposobnost oboljelih radnika i tako daje temelje za preventivne akcije u području zaštite zdravlja radno aktivne populacije.

 

Registar profesionalnih bolesti izazvanih azbestom obuhvaća sve profesionalne bolesti izazvane azbestom koje su priznate od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dokument sadrži podatke o djelatnosti poslodavca i zanimanju radnika, podatke o oboljelom radniku, kao i o vrsti profesionalne bolesti izazvane azbestom.

 

Analiza ozljeda na radu je evidencija priznatih ozljeda na radu, te sadrži podatke o djelatnosti poslodavca, lokaciji ozljede prema županijama, podatke o ozljeđenom radniku (dob, spol, kvalifikacija), kao i uzrok, način i vrstu ozljede.

Suradnja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Suradnja s Državnim inspektoratom

U cilju promicanja zaštite na radu i zaštite zdravlja Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pokrenuo je suradnju s Odjelom zaštite na radu Državnog inspektorata. U sklopu redovitih stručnih sastanaka i programa edukacije inspektora, stručnjaci Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održali su predavanja na sljedeće teme: “Ruke su vaš najvažniji alat” i “Rad u uvjetima visokih temperatura”. Susreti su organizirani u područnim jedinicama Državnog inspektorata i to u Splitu (28. veljače 2013.), Varaždinu (5.ožujka 2013.), Zagrebu (8. ožujka 2013.), Rijeci (15. ožujka 2013.), te Osijeku (25. ožujka 2013.). Zahvaljujemo djelatnicima Državnog inspektorata na gostoprimstvu i uspješnoj suradnji.

 

 


Suradnja s poduzećem Hrvatske šume d.o.o

Tvrtka Hrvatske šume d.o.o – Podružnica Sisak organizirala je 28. ožujka 2013. godine, osposobljavanje za rad s prijenosnom lančanom pilom za radnike – sjekače, kojem su prisustvovali i djelatnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Osposobljavanje se sastojalo iz teorijskog i praktičnog dijela, koje je provedeno vrlo profesionalno i kvalitetno, a nakon čega je uslijedila pismena provjera znanja. Praktično osposobljavanje organizirano je u obližnjoj šumi, uz odličnu demonstraciju djelatnika zaduženog za osposobljavanje i sječu stabala. Nakon demonstracije radnici – sjekači pojedinačno su pristupili sječi stabala. Posebno se zahvaljujemo djelatnicima Hrvatskih šuma d.o.o. na toplom i srdačnom dočeku i organizaciji.

 Međunarodni skupovi
TAIEX Seminar o drogama u cestovnom prometu i radnom okruženju, održan je u Splitu 20. i 21. ožujka 2013. godine koji je na zahtjev Ureda za suzbijanje zlouporabe droga organizirala Jedinica za izgradnju institucija Europske komisije, a sa svrhom unaprjeđenje sigurnosti cestovnog prometa, radnog okruženja i zaštite osoba koje su u tretmanu lijekovima na bazi opijata. Logistički dio seminara samostalno je organizirala ugovorena agencija TAIEX jedinice Europske komisije.
Na seminaru je predstavljena relevantna pravna stečevina EU i nacionalnog zakonodavstva, te je prikazan presjek postojećih problema u Republici Hrvatskoj kao i primjeri dobre prakse u zemljama članicama EU kao podloga za iznalaženje rješenja adekvatnih prilikama u Republici Hrvatskoj. Seminar se također bavio i pitanjima daljnjeg razvoja intervencija na području prevencije ovisnosti u cestovnom prometu.
Seminar je bio namijenjen predstavnicima nadležnih ministarstava, djelatnicima prometne policije i liječnicima. Osim hrvatskih stručnjaka na seminaru su sudjelovali i stručnjaci iz Njemačke, Slovenije, Belgije, Francuske i Nizozemske.
Predstavnice Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu dr. sc. Bojana Knežević. dr. med. i prim. dr. sc. Nada Turčić, dr. med., na ovom skupu sudjelovale su prigodnim izlaganjima, te su istaknule potrebu razvoja intervencija na području prevencija ovisnosti na radnom mjestu.Više….


U Opatiji 4. i 5. travnja 2013. godine održano je VI. savjetovanje “Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran” u organizaciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske, Opće ustanove za osiguranje od nesreća, Beč (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, AUVA), Ministarstva rada, socijale i zaštite potrošača Republike Austrije, Inspekcije rada Republike Austrije i Hrvatske udruge poslodavaca. Izvršni organizatori su Udruga za promicanje zaštite (UPZ) i Zavod  za istraživanje i razvoj sigurnosti (ZIRS).
Svrha savjetovanja bila je razmjena novih spoznaja i aktualnih iskustava iz područja zaštite na radu i zaštite zdravlja uglednih stručnjaka iz Austrije, Hrvatske i drugih zemalja. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu prim. dr. sc. Marija Zavalić održala je izlaganje pod nazivom: “SVJETSKI TRENDOVI U ZAŠTITI ZDRAVLJA NA RADU“, a prim. dr. sc. Ana Bogadi-Šare održala je izlaganje na temu: “KOMPONENTA I. IPA PROJEKTA – REZULTATI I PRAKTIČNA KORIST ZA SVE SUDIONIKE ZAŠTITE NA RADU U REPUBLICI HRVATSKOJ.Više….

 

Domaći skupovi
Hrvatska udruga za zdravo radno mjesto organizirala je2. STRUČNI SKUP “Osobna zaštitna oprema – propisi, norme i praksa” koji se održao 14. ožujka 2013. godine u HYPO centru u Zagrebu. Skup je obuhvaćao je izlaganja koja se odnose na osobnu zaštitnu opremu, te relevantne norme i propise iz tog područja. Skupu su se odazvali brojni stručnjaci zaštite na radu koji su pokazali veliki interes za ovu temu.

Seminar o primjeni EU Direktive 2010/23 – sigurnost radnog okruženja

Seminar u organizaciji Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara, na temu: „Primjena EU direktive o sigurnosti radnog okruženja“, održan je 21. ožujka 2013. godine u Zagrebu. Seminar je organiziran povodom stupanja na snagu EU Direktive 2010/13 koju sve zemlje članice Europske unije moraju implementirati u svoje zakonodavstvo. Brojni sudionici pozorno su pratili izlaganja predstavnika Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, te aktivno sudjelovali u raspravi i postavljali pitanja.

 


Seminar “Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura”
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je 27. ožujka 2013.g. u Sisku održao seminar “Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura“. Seminar je organizirala tvrtka “MC čišćenje” d.o.o. iz Siska a sastojao se od predavanja i radionice na kojoj su sudionici na mogućim primjerima iz prakse primijenili stečeno znanje s prethodnih predavanja.

 Preporuke za prevenciju profesionalne ekspozicije zdravstvenih djelatnika

Djelatnici u zdravstvu izloženi su na svom radnom mjestu mnogim rizicima od kojih značajno mjesto zauzima opasnost od ubodnih incidenata koji najčešće nastaju pri aplikaciji terapije ili dijagnostičkim procedurama. Vrlo su česti ubodi upotrijebljenim (kontaminiranim) iglama. Te ozljede značajne su ne toliko zbog težine ozljede koliko zbog opasnosti od prenošenja zaraze. U praksi je prepoznato više od 20 patogena koji na taj način mogu prenijeti zarazu, ali se kao najčešće i najopasnije navode zaraze virusom hepatitisa B (HBV), virusom hepatitisa C (HCV) i virusom humane imunodeficijencije (HIV).
Preporuke za prevenciju profesionalne ekspozicije zdravstvenih djelatnika infekcijama koje se prenose krvlju (Čivljak R., Begovac J., 2004), rad je u kojem je opisan algoritam postupaka za zbrinjavanje ekspozicijskih incidenata u zdravstvenih djelatnika nakon profesionalne izloženosti krvi i patogenima koji se prenose krvlju. Više….

IV/2012

Pravni propisi
Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 126/12), temeljem kojeg se od 1. siječnja 2013. godine uvode nove tiskanice za prijavu ozljede na radu i profesionalne bolesti. Nove tiskanice i upute za njihovo ispunjavanje moći ćete pronaći na internetskoj stranici HZZO-a u izborniku Zaštita zdravlja na radu.

Na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete pronaći i pratiti nove pravne propise koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Podsjećamo Vas na….

 Međunarodni skupovi
“Era nove ekonomije i novih zanimanja – ekonomija vrijednosti, održivosti, odgovornosti i zdravlja”, 2. međunarodni skup održan je 28. i 29. studenog 2012. godine u Zagrebu.

Na kongresu “Era nove ekonomije i novih zanimanja – ekonomija vrijednosti, održivosti, odgovornosti i zdravlja”  sudjelovalo je više desetaka predavača iz 8 europskih zemalja. Organizatori kongresa bili su Udruga Zdravi grad i Suradni centar za medicinu rada Svjetske zdravstvene organizacije u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, Medicinskim fakultetom, Školom narodnog zdravlja “Andrija Štampar” – Centrom za unaprjeđenje zdravlja na radu.Više….

Radnici migranti – kako smanjiti zdravstvene rizike?
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu organizirao je u suradnji s Hrvatskom udrugom za zdravo radno mjesto

T R I B I N U

Radnici migranti – kako smanjiti zdravstvene rizike?

 

koja je održana 25. listopada 2012. u dvorani kompanije Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb. Sudionici su se odazvali skupu u velikom broju zbog interesantih i aktualnih tema, a skup je za liječnike bio bodovan od strane Hrvatske liječničke komore. Svi sudionici su dobili sažetke izlaganja u pisanom obliku. Moderator skupa bila je dr. sc. Bojana Knežević.

Više….

Seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat”
Zbog velikog interesa stručnjaka, organizirali smo četiri jednodnevna seminara

Ruke su vaš najvažniji alat

       21. i  22. studenog 2012., te 13. prosinca 2012.  (za stručnjake zaštite na radu)

       24. studenog 2012. (za specijaliste medicine rada)

u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Seminar je za liječnike bodovan od strane Hrvatske liječničke komore.

Seminar je besplatan.
Na 21. stučnom skupu Udruge stručnjaka zaštite iz pravnih osoba za gradnju, održavanje i zaštitu javnih cesta, od 18. listopada u Novom Vinodolskom održan je seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat“. U sklopu seminara s radionicom održana su dva predavanja. Stručnjaci zaštite na radu za područje cestogradnje pokazali su veliki interes za predavanja vezana za medicinski i tehnički apekt zaštite ruku pri radu kao i prigodnu radionicu s praktičnim zadacima i preporukama za pravilan odabir zaštitnih rukavica.

Seminar “Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura”
U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (Zagreb, Radoslava Cimermana 64a) održani su 29. studenog  2012. i 11. prosinca 2012. godine jednodnevni seminari „Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura“. Seminar je bio namijenjen svim stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu, a koji se susreću sa problemima rada na otvorenom u uvjetima niskih temperatura.

Podsjećamo Vas…

Međunarodna udruga za socijalnu sigurnostInternational Social Security Association (ISSA) okuplja na međunarodnoj razini agencije i institucije čija je aktivnost usmjerena na unapređivanje socijalne sigurnosti. ISSA osigurava istraživanja, pruža informacije, stručna mišljenja i savjete u različitim područjima povezanim sa socijalnom sigurnošću. Jedno od važnih područja koji utječu na socijalnu sigurnost je zaštita zdravlja i sigurnost na radu. U okviru tih aktivnosti ISSA i njezine Međunarodne sekcije za prevenciju profesionalnih rizika (ISSA Sekcija za željezo i metal, ISSA Sekcija za električnu energiju, ISSA Sekcija za strojeve i sigurnosne sustave) organizirale su i provele izradu vodiča za procjenu rizika u malim i srednjim  poduzećima. Na našoj internetskoj stranici možete pročitati te vodiče prevedene na hrvatski jezik, pa tako i:

Opći vodič za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima

 

Smjernica za higijenu ruku u zdravstvenim ustanovama

SMJERNICE ZA HIGIJENU RUKU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA osmislio je interdisciplinarni tim stručnjakam, koristeći se Smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije, te drugom dostupnom literaturom. Smjernice su namijenjene svim zdravstvenim i nezdravstvenim djelatnicima zdravstvenih ustanova koji dolaze u izravan dodir s bolesnicima. Svrha Smjernica je smanjenje broja infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi koje se prenose rukama zdravstvenih djelatnika u Republici Hrvatskoj. Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi predstavljaju veliki problem u cijelom svijetu, čak 5-10% svih hospitaliziranih bolesnika dobije takvu infekciju tijekom liječenja. Poznato je da su čiste ruke najvažniji pojedinačni činitelj koji može smanjiti broj tih infekcija.

Smjernice obuhvaćaju preporuke za higijenu ruku, kiruršku pripremu ruku, odabir sredstava za higijenu ruku, njegu kože i noktiju, upotrebu rukavica, higijenu ruku bolesnika i posjetilaca, kao i ulogu edukacije. U Smjernicama je objašnjen koncept “Mojih 5 trenutaka za higijenu ruku” te je prikazan izvadak iz literature o higijeni ruku.
Smjernice su objavljene u “Liječničkom vjesniku” 2011. godine.

Čestitka Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

III/2012

4. Međunarodni stručno-znanstveni skup “Zaštita na radu i zaštita zdravlja”
4. Međunarodni stručno-znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA održao se od 19. do 22. rujna 2012. u Boriku kod Zadra. Na skupu se okupilo više od 200 sudionika iz zemlje i inozemstva.
Suorganizatori četvrtog Skupa bili su: Veleučilište u Karlovcu, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatsko ergonomijsko društvo, Boise State University – Center for Health Policy, Boise, Idaho, USA.
Skup je bio namijenjen liječnicima, stručnjacima zaštite na radu, predstavnicima sindikata, poslodavcima i nevladinim udrugama. Dobra organizacija skupa omogućila je predavanja pozvanih predavača, usmena izlaganja, poster prezentacije i prezentacije tvrtki. Poseban interes sudionika privukao je okrugli stol s raspravom o prijedlogu Zakona o zaštiti na radu na kojem su doneseni konstruktivni zaključci. Više…
Projekt Europsko radno mjesto i alkohol
Radionica “Edukacija specijalista medicine rada i povjerenika zaštite na radu”
U sklopu projekta Europsko radno mjesto i alkohol(Europe an Workplace and Alcohol – EWA) održane su tri edukacijske radionice za specijaliste medicine rada i povjerenike zaštite na radu i to 30. kolovoza 2012. (Zagreb), 31. kolovoza 2012. (Split), te 13. rujna 2012. (Rijeka), a u svrhu osposobljavanja specijalista medicine rada za provođenje pilot projekta i edukaciju radnika vezano uz alkohol i radno mjesto.
Radnici migranti – kako smanjiti zdravstvene rizike?
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
organizira u suradnji s
Hrvatskom udrugom za zdravo radno mjesto
T R I B I N U
Radnici migranti – kako smanjiti zdravstvene rizike?
koja će se održati 25. listopada 2012. s početkom u 10 sati u velikoj dvorani kompanije Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, Krapinska 45,a prema sljedećem programu.
Ulaz slobodan uz prijavu.
Prijavnice za skup obvezno poslati na mail zdravo.radno.mjesto@gmail.com
Skup će za liječnike biti bodovan od strane Hrvatske liječničke komore.
Svi sudionici dobivaju sažetke izlaganja u pisanom obliku.
Moderator skupa:dr. sc. Bojana Knežević, dr. med., spec. med. rada i sporta
 
Seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat”
 Zbog velikog interesa stručnjaka, ponovno Vas pozivamo na jednodnevni seminar

Ruke su vaš najvažniji alat“ koji će se održati u dva termina i to:

21. studenog 2012. (za stručnjake zaštite na radu)

24. studenog 2012. (za specijaliste medicine rada)

u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Seminar će za liječnike biti bodovan od strane Hrvatske liječničke komore.

Seminar je besplatan i prijave su u tijeku. .

Seminar “Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura”
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, ponovno organizira jednodnevni seminar “Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura“. Seminar je namijenjen svim stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu, a koji se susreću s problemima rada na otvorenom u uvjetima niskih temperatura. Seminar će se održati tijekom studenog ili prosinca. Seminar je besplatan, a obavijest o održavanju seminara bit će pravovremeno objavljena na www.hzzzsr.hr

Podsjećamo Vas…

Kao rezultat Twinning projekta IPA 2007 pod nazivom “Zaštita i sigurnost na radu” u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu nastale su brojene nove smjernice, odnosno dokumenti koji utvrđuju stručno prihvaćene principe i postupke u pojedinom području ili u vezi s rješavanjem nekog stručnog problema.

Praktična smjernica za procjenu rizika na radu
Praktična smjernica za ocjenu rizika pri ručnom rukovanju teretom
Smjernica o uređivanju radnih mjesta na kojima se dugotrajno sjedii

Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura

Hrvatsko zakonodavsto u području sigurnosti na radu nije propisalo minimalne zahtjeve u pogledu uvjeta rada za rad na otvorenom u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima. Jednako tako, nisu propisani ni mikroklimatski uvjeti pri kojima bi poslodavac trebao obustaviti radove jer postoji realna opasnost po život i zdravlje radnika. Iz tog razloga, u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izrađene su smjernice koje se temelje na preporukama nacionalnih institucija Australije, Kanade i SAD-a. Ove smjernice su neobvezujuće preporuke za ispravno postupanje u svakodnevnoj praksi.

Obzirom na nadolazeći zimski period, preporučamo našu smjernicu:

Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura

Osobna zaštitna sredstva
Na našoj internetskoj stranici dostupne su detaljne infomacije o osobnim zaštitnim sredstvima (OZS), u pogledu pravne regulative, podjele OZS i pravilnog odabira OZS. Za evidenciju osobnih zaštitnih sredstava dostupan je:

Obrazac evidencije osobnih zaštitnih sredstava i radne opreme

II/2012

Skupovi i izobrazba iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu
Pozivamo Vas na 4. međunarodni stručno-znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA  ZDRAVLJA koji će se   održati 19.- 22. rujna 2012. u Boriku kod Zadra. Na skupu se očekuje 250 sudionika s oko 120 radova.
Suorganizatori skupa su:
–  Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu,
–  Veleučilište u Karlovcu,
–  Hrvatsko ergonomijsko društvo,
–  Boise State University, Boise, Idaho, USA

VII Znanstveno stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem

U organizaciji Hrvatskog društva inženjera sigurnosti i Visoke škole za sigurnost iz Zagreba organizirana je i održana VII Znanstveno stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem s temom: Upravljanje ljudskim resursima i sigurnost. Konferencija je održana 14.-15.06.2012. godine u Svetom Martinu na Muri. U radu Konferencije su sudjelovali i stručnjaci Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Ukupno je sudjelovalo 122 autora iz 4 države.
Više o Konferenciji dostupno je na http://www.safety.hr/

 

Stručni seminar: “Dileme i novosti u provedbi zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša”

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP) iz Varaždina organizirala je 27.6.2012. stručni seminar pod nazivom “Dileme i novosti u provedbi zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša” u Varaždinu za svoje članove i sve zainteresirane. U sklopu seminara stručnjaci Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održali su predavanja o problematici rada radnika na otvorenom u uvjetima visokih temperatura kako sa zdravstvenog, tako i sa sigurnosnog aspekta zaštite radnika na radu.

Seminari održani u organizaciji Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Seminar “Ruke su Vaš najvažniji alat”

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu  13. lipnja 2012. održan je jednodnevni seminar „Ruke su Vaš najvažniji alat“. Seminar je bio namijenjen stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu a koji se susreću s problemima zaštite ruku. Zbog velikog interesa stručnjaka zaštite na radu, planira se ponovno održavanje seminara na jesen.

Seminar “Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura”

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu  u Zagrebu, Radoslava Cimermana 64a održan je 30.5. 2012.  jednodnevni seminar Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura“. Seminar je bio namijenjen svim stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu a koji se susreću sa problemima rada na otvorenom u uvjetima visokih temperatura.         Više…

 Smjernice projekta IPA 2007
Kao rezultat Twinning projekta IPA 2007 pod nazivom “Zaštita i sigurnost na radu” u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu nastale su brojene nove smjernice, odnosno dokumenti koji utvrđuju stručno prihvaćene principe i postupke u pojedinom području ili u vezi s rješavanjem nekog stručnog problema.

Praktična smjernica za procjenu rizika na radu

Praktična smjernica za ocjenu rizika pri ručnom rukovanju teretom

Smjernica o uređivanju radnih mjesta na kojima se dugotrajno sjedi

 

  Svečano zatvaranje IPA projekta
Twinning projekt IPA 2007 pod nazivom “Zaštita na radu i zaštita zdravlja” svečano je otvoren 25. siječnja 2011. godine, a provodio se 18 mjeseci. Svečano zatvaranje projekta IPA održano je 3. srpnja 2012. u Informacijskom centru Europske unije, u Zagrebu. Twinnig partneri su predstavili glavne rezultate projekta i postignuća koja su bila usmjerena na poboljšanje profesionalnih i administrativnih kapaciteta hrvatskih državnih tijela u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Svečanost je završila dodjelom certifikata aktivnim sudionicima Twinning projekta za razdoblje od siječnja 2011. do lipnja 2012. godine.

 

  Podsjećamo Vas…
 

Obzirom na val vrućina u Republici Hrvatskoj podsjećamo Vas na našu smjernicu  s praktičnim preporukama pri radu na otvorenom pri visokim temperaturama

Rad  na otvorenom u uvjetima visokih temperatura
Aktualni podaci o “valu vrućine” kao i savjeti o ponašanju pri velikim vrućinama dostupni su također u Meteo kutku na www.hrt.hr

I/2012

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu u Europi
„Radimo zajedno na prevenciji rizika“
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu organizira tijekom 2012. i 2013. godine Kampanju za zdrava radna mjesta na temu „Radimo zajedno na prevenciji rizika“. Kampanja započinje 18. travnja 2012. godine a posebno je usmjerena na vodstvo u tvrtkama i sudjelovanje radnika. Više o tome pročitajte na http://osha.europa.eu/en/events/launch-of-the-healthy-workplaces-campaign-2012-2013.


28. travnja
Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu
“Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu” obilježava se od 2003. godine s naglaskom na prevenciju bolesti i ozljeda na radu. I u Hrvatskoj se obilježavanjem ovog dana nastoji utjecati na podizanje razine svijesti o potrebi provedbe zaštite na radu, te se povodom ovog dana provode različita događanja i akcije.
Profesionalne bolesti i ozljede na radu u 2011. godini u Hrvatskoj
Registar profesionalnih bolesti
Pri Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu djeluje Registar profesionalnih bolesti kao jedna od važnih aktivnosti od javnog interesa koju Zavod kontinuirano provodi za potrebe Ministarstva zdravlja. Registar prati priznate profesionalne bolesti na razini države i tako daje temelj za preventivne akcije u području zaštite zdravlja radno aktivne populacije. U izvješću Registra za 2011. godinu možete vidjeti podatke o broju profesionalnih bolesti, karakteristikama oboljelih, uzrocima nastanka i posljedicama na radnu sposobnost oboljelih radnika.


Registar radnika oboljelih od bolesti izazvanih azbestom
Pri Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu vodi se Registar radnika oboljelih od bolesti izazvanih azbestom. Registar obuhvaća sve profesionalne bolesti izazvane azbestom, koje su dijagnosticirane u specijalističkim ordinacijama medicine rada i potvrđene od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.


Analiza ozljeda na radu
U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu provodi se analiza ozljeda na radu uzimajući u obzir niz čimbenika, kao što su djelatnost poslodavca, spol, dob i kvalifikacije ozljeđenog, uzrok, način i mjesto nastanka, te vrsta ozljede.
Skupovi i izobrazba iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu
Pozivamo Vas na 4. međunarodni stručno-znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA koji će se održati 19. – 22. rujna 2012. u Boriku kod Zadra. Suorganizatori skupa su:

 • Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu,
 • Veleučilište u Karlovcu,
 • Hrvatsko ergonomijsko društvo,
 • Boise State University-Center for Health Policy, Boise, Idaho, USA
Preventivni programi
Preventivni program prevencije HIV-a kod radnika migranata i pomoraca Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu jedan je od nositelja dijela Hrvatskog nacionalnog programa prevencije HIV/AIDS-a 2011. – 2015. Potpisivanjem Deklaracije UN-a o HIV/AIDS-u iz 2001. godine Republika Hrvatska se obvezala da će kontinuirano pratiti podatke vezane uz HIV infekciju i Ujedinjenim narodima dostavljati Izvješća. Da bi se to moglo provesti za populaciju radnika migranata i pomoraca  potrebna nam je suradnja specijalista medicine rada.

Stoga, molimo specijaliste medicine rada da daju svoj doprinos Programu prevencije HIV-a kod radnika migranata i pomoraca, popunjavanjem priloženog obrasca.
Obrazac  se može preuzeti ovdje i popunjen poslati elektronskim putem na e-mail adresu: dkristo@www.hzzzsr.hr

Najava seminara

Najava Seminara “Ruke su vaš najvažniji alat” 

 Jednodnevni seminar pod nazivom “Ruke su vaš najvažniji alat“, održavat će se tijekom svibnja 2012. godine, a u organizaciji i u prostorima Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Radoslava Cimermana 64a, Zagreb. Seminar će obuhvaćati prezentaciju zaštite ruku i kože ruku sa zdravstvenog i sigurnosnog aspekta. Na seminaru će biti prikazani statistički podaci, prikazi najčešćih ozljeda i bolesti ruku pri radu, te preporuke za odabir zaštitnih rukavica pri radu. Tijekom seminara održat će se radionica s praktičnim primjerima te omogućiti otvorena diskusija s pitanjima iz prakse. Seminar je namijenjen stručnjacima zaštite na radu, koji se u radu susreću s problemima zaštite ruku i kože ruku.


Najava seminara “Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura”

 U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u Zagrebu, Radoslava Cimermana 64a održat će jednodnevni seminari “Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura”. Na Seminar pozivamo stručnjake zaštite na radu ili osobe koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu a koji se susreću sa problemima rada na otvorenom u uvjetima visokih temperatura. Sa ciljem obavljanja poslova bez opasnosti po život i zdravlje radnika izrađen je i prigodni poster.
U prvom dijelu seminara biti će prezentirani zdravstvani rizici rada na otvorenom u uvjetima visokih temperatura, preporuke za pružanje prve pomoći, te upute za način prehrane i unos tekućine u tim uvjetima. Sa sigurnosnog aspekta bit će prezentirano na koji način poslodavac treba pripremiti obavljanje poslova na otvorenom u uvjetima visokih temperatura.
U drugom dijelu seminara predviđena je radionica u kojoj će sudionici seminara na mogućim primjerima iz prakse primijeniti stečeno znanje iz prethodnih prezentacija.
Smjernice

Osobna zaštitna sredstva za zaštitu ruku

Uporaba osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu ruku obvezna je pri izvođenju radnih zadatka gdje rizici za zdravlje i sigurnost radnika nisu dovedeni na prihvatljivu razinu primjenom osnovnih pravila zaštite na radu i odgovarajućom organizacijom radnih zadataka.
U mnogim zanimanjima rad je nezamisliv bez zdrave kože ruku, koja je prva obrana od vanjskih utjecaja. Rukavice za zaštitu ruku su dio osobne zaštitne opreme, koja mora osigurati odgovarajući stupanj zaštite od različitih opasnosti prisutnih u radnom procesu.
IPA projekt
“Zdravlje i zaštita na radu”
 U razdoblju od studenog 2011. godine do ožujka 2012. godine u okviru IPA 2007 “Zdravlje i zaštita na radu” provodile su se aktivnosti predviđene twinning ugovorom te su izrađeni sljedeći dokumenti: Smjernica za procjenu rizika, Smjernica za ručno prenošenje tereta te Smjernica vezana uz sjedenje kao rizik posla. Također su održane radionice o komunikacijskim vještinnama, metodologiji podučavanja te sadržaju i dinamici liječničkih pregleda vatrogasaca.  Završena je aktivnost  „Razvoj koncepta IT mreže i pratećeg software-a” za sve institucije korisnice projekta, kojom je uspostavljena baza podataka – skladište koje će biti smješteno u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

Studijsko putovanje u Austriju i Slovačku
U sklopu IPA-a projekta, tijekom ožujka, za stručnjake Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, kao i za djelatnike ostalih suradnih institucija, organizirano je studijsko putovanje u Austriju i Slovačku. Za sudionike studijskog putovanja organiziran je obilazak radnih mjesta renomiranih tvornica u Austriji. Poseban interes i oduševljenje sudionici su pokazali pri posjeti Institutu za kronobiološka istraživanja u Austriji.
U Slovačkoj je održan sastanak, te razmjena iskustava iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu sa stručnjacima iz Ministarstva rada, socijalne skrbi i obitelji, te pripadajućim institutima u Bratislavi.  Obilazak radnih mjesta upriličen je i u Slovačkoj, kao dio praktičnog dijela programa studijskog putovanja.

IV/2011

Zakoni i pravilnici u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu
Na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete pronaći i pratiti pravne propise vezane za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, kao i poveznice na te propise:

 • Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 98/11)
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11)
Stručna mišljenja i preporuke
Zdravstveni pregledi čuvara i zaštitaraBudući se učestalo javljaju pitanja vezana za vremenske rokove utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti djelatnika koji su zaposleni kao čuvari i zaštitari kod poslodavaca koji imaju organiziranu vlastitu čuvarsku službu, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu uputio je Ministarstvu unutarnjih poslova zahtjev za davanje upute o postupanju oko primjene posebnih propisa za utvrđivanje opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara. Više …
Zdravstveni pregledi vozača s posebnim uvjetima radaU posljednje se vrijeme učestalo postavlja pitanje je li posao vozača posao s posebnim uvjetima rada. S tim u vezi Zavodu je dano na uvid tumačenje koje je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dostavilo poslodavcu koji je postavio gore navedeni upit.
Preporuke za HIV testiranje u ordinacijama medicine rada

 Osobe koje dolaze na pregled u ordinacije medicine rada i koje bi se u okviru opsega zdravstvenog pregleda prije zaposlenja (najčešće su to radnici migranti i pomorci za inozemne poslodavce) trebale testirati na HIV, morale bi sa svojim liječnikom razgovarati o putevima prijenosa infekcije, procjeni rizika i značenju HIV testiranja. Za osobe koje su došle na HIV testiranje važno je, u povjerljivoj atmosferi, dobiti odgovarajuće savjetovanje prije testiranja. Više …
Skupovi i izobrazba iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu
Peti hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem „Zdravlje, rad i zajednica“ održan je od 28. rujna do 2. listopada 2011. godine u Hvaru. Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora bilo je organizator skupa. Suorganizatori su bili Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, Visoka škola za sigurnost na radu i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada.
Kongres se održavao u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (World Health Organization – WHO) i Međunarodnom komisijom za medicinu rada (International Commission on Occupational Health – ICOH).
Na ovom skupu Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu predstavio se brojnim radovima i prezentacijama. Više…
32nd International Congress on Occupational Health and Safety (A+A) održan je od 18. do 21. listopada 2011. u Düsseldorfu, Njemačka, u sklopu najveće međunarodne manifestacije zaštite zdravlja i zaštite na radu.
Kongres je bio prilika za prikupljanje informacija i raspravu o aktualnim temama iz područja zaštite na radu, zaštite zdravlja i ergonomije. Kongres je obuhvaćao 350 predavanja i 60 popratnih događanja, te je bilo nazočno 6000 sudionika.
Smjernice
Seminar “Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura”

Jednodnevni seminar na temu “Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura“, održan je 14. i 16. studenog 2011., u organizaciji i u prostorima Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a obuhvaćao je prezentaciju smjernice sa sigurnosnog i zdravstvenog aspekta. Seminar je bio namijenjen stručnjacima zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu, a u radu se susreću s problemima rada radnika na otvorenom u zimskom periodu pri niskim temperaturama. Seminar Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura održan je i za djelatnike Hrvatskih autocesta d.d. i to 6. i 8. prosinca 2011., u njihovim prostorima. Seminar je od brojnih nazočnih ocijenjen kao interesantan, koristan i odlično organiziran, te je bio prilika za diskusiju o temama iz prakse.
ISSA smjernice

 Međunarodna udruga za socijalnu sigurnost (International Social Security Association – ISSA) i njezine Međunarodne sekcije za prevenciju rizika (ISSA Sekcija za željezo i metal, ISSA Sekcija za električnu energiju, ISSA Sekcija za strojeve i sigurnosne sustave) organizirale su i provele izradu vodiča za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima.
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sudjelovao je u izradi i prevođenju tih vodiča. Ovdje možete pročitati vodič za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima – Kemijske opasnosti.
Osobna zaštitna sredstva

Uporaba osobnih zaštitnih sredstava (OZS) obvezna je pri izvođenju radnih zadatka gdje rizici za zdravlje i sigurnost radnika nisu dovedeni na prihvatljivu razinu primjenom osnovnih pravila zaštite na radu i odgovarajućom organizacijom radnih zadataka. Odabir osobnih zaštitnih sredstava obavlja se na osnovu utvrđenih rizika u procjeni opasnosti za određeno radno mjesto, a izabrana osobna zaštitna sredstva moraju osigurati najveću moguću razinu zaštite radnika uz uvjet da omogućavaju normalno odvijanje radnih aktivnosti te da su udobna radniku.
IPA projekt
“Zdravlje i zaštita na radu”
 U okviru projekta, tijekom kolovoza, rujna i listopada, provodile su se radionice, okrugli stolovi i priprema smjernica sa slovačkim i autrijskim ekspertima. Tematska područja obuhvaćala su “Upravljanje rizicima vezanim za sjedenje na radnom mjestu“, “Upravljanje rizicima vezanim uz ručno prenošenje tereta” i “Poboljšanja u prosljeđivanju informacija putem e-learninga, prigodnih publikacija i organiziranih kampanja“. Također je nastavljen rad na “Razvoju koncepta IT mreže i pratećeg software-a za sve institucije korisnice projekta” u svrhu povezivanja institucija u sustav zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.
MATRA projekt
Svečano zatvaranje MATRA projekta održano je 20. listopada, 2011. godine u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Na seminaru su predstavljeni rezultati projekta, te buduće aktivnosti Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu proizašle iz projekta. Više…

III/2011

Katalog informacija

Na web stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu može se naći katalog informacija koje se mogu dobiti u našoj Ustanovi.

Podsjećamo vas…

Uputnica za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika 
Na našoj web stranici možete naći formular uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika, koji možete preuzeti i koristiti u svakodnevnoj praksi.Europske Direktive iz zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Najvažnije europske direktive u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu dostupne su na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu:

  • Okvirna Direktiva o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu
  • Radno mjesto, radna oprema, sigurnosni znakovi, osobna zaštitna oprema
  • Izloženost kemijskim sredstvima i kemijska sigurnost
  • Izloženost fizikalnim štetnostima
  • Izloženost biološkim štetnostima
 • Propisi o radnom opterećenju, ergonomiji i psihosocijalnim rizicima
 • Specifični propisi vezani uz djelatnosti i propisi vezani uz radnika
Preventivni pregledi radnika

Pregledi radnika koji rade noću

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izradio je stručno mišljenje o opsegu i dinamici preventivnih pregleda radnika koji rade noću, s upitnikom za procjenu zdravstvenog stanja. Harvard step test možete izračunati ovdje. Podaci o bolestima dobiveni upitnikom određuju potrebu za izvanrednim pregledom kod specijaliste medicine rada.

Pregledi radnika izloženih citostaticima

Radnici koji rade na pripremi citostatika i apliciraju ih mogu biti izloženi njihovom neželjenom djelovanju. Zato je u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu izrađeno stručno mišljenje o opsegu i dinamici preventivnih pregleda radnika izloženih citostaticima.

Kontrola efikasnosti cijepljenja protiv hepatitisa B
Radnici koji rade s krvlju trebaju se cijepiti protiv hepatitisa B, a nakon uredno provedenog cijepljenja podvrći kontroli titra anti-HBs protutijela. Na našoj internetskoj stranici možete vidjeti pojašnjenje Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa vezano za provedbu cijepljenja i kriterije pri kontroli uspješnosti cijepljenja protiv hepatitisa B.

Skupovi iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Mreža Jugoistočne Europe za zdravlje radnika i Škola narodnog zdravlja ” Andrija Štampar”, Suradni centar SZO za medicinu rada u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom i Hrvatskom udrugom medicinskih sestara organizirali su 1. Akademiju za radna mjesta jugoistične Europe – SEEWA 2011, pod nazivom “Zdrava radna mjesta za zaposlene u zdravstvu” koja se održavala u Zagrebu od 27. lipnja do 2. srpnja 2011. godine.

Hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “ZDRAVLJE, RAD I ZAJEDNICA”, održat će se 28. rujna do 2. listopada 2011. na otoku Hvaru. Suorganizator kongresa je Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
Osim probranih predavanja, postera prezentacija i prigodnih stručno-znanstvenih događanja, posebni naglasak biti će na poveznici istraživanja s praktičnim iskustvima iz područja medicine rada i zaštite na radu.

IPA projekt
“Zdravlje i zaštita na radu”

Aktivnosti u okviru projekta su tijekom proteklih nekoliko mjeseci bile vrlo česte i dinamične, provodile su se radionice, okrugli stolovi  i priprema smjernica sa slovačkim i austrijskim ekspertima, a teme su obuhvaćale područje karcinogenih i mutagenih tvari, procjene rizika, ručnog prenošenja tereta i sjedenja. U lipnju je organizirano studijsko putovanje u Austriju i Slovačku.
Novosti vezane uz projekt možete vidjeti u Twinning news projekta na hrvatskom jeziku.

MATRA projekt

U sklopu MATRA projekta u travnju ove godine, delegacija Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je bila na studijskom putovanju u Kraljevini Nizozemskoj. Organiziran je posjet Ministarstvu za socijalna pitanja i zapošljavanje, Inspektoratu rada, Nacionalnom istraživačkom centru “TNO” i tvornici čelika “TATA STEEL”.U okviru projekta su također u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu održane radionice: Analiza nesreće na radu, Profesionalne kvalifikacije stručnjaka u području zdravlja i sigurnosti i Uloga stručnjaka zaštite na radu u mjerenju čimbenika radnog okoliša.

II/2011

Tečaj iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada
 Prema sadašnjem zakonodavstvu Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu  organizira tečaj iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada. Nakon uspješno položenog ispita, polaznici tečaja dobivaju ovlaštenja za obavljanje liječničkih pregleda članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti.Sudionici tečaja također ostvaruju pravo na bodove Hrvatske liječničke komore za potrebe trajnog usavršavanja. Tečaj se organizira svake godine, a ove godine će se održati u Zagrebu od 27. do 29. svibnja. Više informacija o samom tečaju možete pronaći na internetskoj stranici HZZZSR-a.
Podsjećamo Vas ….
Odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br.150/08, 71/10, 139/10 i 22/11) i Zakona o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09)  propisani su poslovi koje Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu treba obavljati na području praćenja stanja i unapređenja sigurnosti na radu. Jedan od tih poslova je i vođenje registra radnika izloženih karcinogenim i/ili mutagenim tvarima.

Prema odredbi članka 6. Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima (NN br. 40/07, dalje: Pravilnik)
„Poslodavac mora u roku od 30 dana prije početka korištenja karcinogene i/ili mutagene tvari o tome pismeno obavijestiti nadležno tijelo inspekcije rada i Hrvatski zavod za medicinu rada…“ (sada Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu).

Sukladno Pravilniku Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je izradio obrazac o izloženosti radnika karcinogenim i/ili mutagenim tvarima, s potrebnim podacima za vođenje registra, koji poslodavci moraju popuniti za svakog radnika koji je izložen ili bi mogao biti izložen tim tvarima.
Obrazac možete skinuti ovdje i popunjen poslati elektronskim putem na  e-mail adresu: ljivic@www.hzzzsr.hr

Skupovi u području zaštite zdravlja na radu
U Opatiji je 31. ožujka i 1. travnja o.g. održano V. savjetovanje “Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran” u organizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Opće ustanove za osiguranje od nesreća, Beč (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Wien) i Inspekcije rada Republike Austrije. Izvršni organizatori bili su Udruga za promicanje zaštite (UPZ) i Zavod  za istraživanje i razvoj sigurnosti (ZIRS).Svrha savjetovanja bila je razmjena novih spoznaja i aktualnih iskustva iz područja zaštite na radu i zaštite zdravlja, a na skupu su govorili ugledni stručnjaci iz Austrije, Hrvatske, Italije i drugih susjednih zemalja. Teme savjetovanja su obuhvatile strategije zaštite na radu (svijet, Austrija, Hrvatska), jačanje administrativnih kapaciteta u području zaštite na radu u RH (IPA projekt), sigurno održavanje (tema godine u EU), utvrđivanje opasnosti od elektromagnetskih polja u uredima i dr., zaštitu na radu u Republici Italiji i potrebe za djelovanjem komora stručnjaka u zaštiti na radu. Izlaganja sa skupa možete vidjeti na našoj internetskoj stranici.
ISSA smjernice

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu nastavljamo s izradom smjernica i uputa. Tako smo sudjelovali u izradi i prevođenju smjernica Međunarodne udruge za socijalnu sigurnost (Internarional Social Security Association – ISSA) i njezinih Međunarodnih sekcija za prevenciju rizika (ISSA Sekcija za željezo i metal, ISSA Sekcija za električnu energiju, ISSA Sekcija za strojeve i sigurnosne sustave), koje su organizirale i provele izradu vodiča za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima. Ovdje možete pročitati vodič za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima u slučaju izloženosti vibracijama i pri ručnom prenošenju tereta.

Sigurna uporaba rukavica

U mnogim je zanimanjima rad nezamisliv bez zdrave kože ruku, koja je prva obrana od vanjskih utjecaja, posebno od utjecaja nadražljivaca, alergena, karcinogena, otrova ili različitog mehaničkog djelovanja. Rukavice za zaštitu ruku su dio osobne zaštitne opreme, koja mora osigurati odgovarajući stupanj zaštite od različitih opasnosti prisutnih u radnom procesu, uključujući i rizike prisutne pri radu s organskim otapalima. Da bi pri tome rukavice pružile najveću moguću zaštitu, potrebno je koristiti ih i održavati ih na odgovorajući način. Kako to činiti pogledajte na letku “10 savjeta za sigurnu uporabu rukavica pri radu s organskim otapalima”.


IPA projekt
“Zdravlje i zaštita na radu”
Tijekom ožujka u okviru IPA 2007 projekta “Zdravlje i zaštita na radu” provodile su se aktivnosti predviđene Twinning ugovorom. Održane su radionice i okrugli stolovi s austrijsko-slovačkim konzultantima-stručnjacima po pojedinim komponentama ugovora, i to  „Europska statistika ozljeda na radu”,  „Procjena opasnosti”, „Razrada koncepta IT mreže među sudionicima projekta” i „Pružanje pomoći pri razvoju i pripremi smjernica za provedbu praćenja, nadzora, statistika i analiza vezanih uz EU direktive – Izrada Priručnika kojim bi stručnjak zaštite na radu provodio unutarnji nadzor“. Aktivnosti su se odvijale u prostorijama Delegacije EU komisije, MINGORP-a i HZZZSR-a. Aktivno su sudjelovali djelatnici HZZZSR-a, HZZO-a, MINGORP-a, DI-a i Nezavisnih hrvatskih sindikata. Novosti vezane uz projekt možete vidjeti u Twinning news projekta na engleskom i hrvatskom jeziku.
MATRA projekt
U okviru MATRA projekta „Jačanje aspekta sigurnosti HZZZSR-a“ su tijekom ožujka održane radionice i okrugli stolovi na kojima je analizirano stanje u području sigurnosti na radu u Republici Hrvatskoj kao i uloga HZZZSR-a u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu. Iz rasprava su proizašle smjernice za moguća daljnja poboljšanja i promjene u sustavu. Održani su sastanci sa stručnjacima zaštite na radu iz poduzeća Kraš i Selk, Visoke škole za sigurnost s pravom javnosti iz Zagreba, Hrvatskog društva inženjera sigurnosti te s predstavnicima Inspekcije rada DIH. U radu grupe sudjelovali su djelatnici HZZZSR-a, Odjela za zaštitu na radu MINGORP-a i predstavnica Nezavisnih hrvatskih sindikata.