II/2011

Tečaj iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada
 Prema sadašnjem zakonodavstvu Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu  organizira tečaj iz pomorske medicine za ovlaštene specijaliste medicine rada. Nakon uspješno položenog ispita, polaznici tečaja dobivaju ovlaštenja za obavljanje liječničkih pregleda članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti.Sudionici tečaja također ostvaruju pravo na bodove Hrvatske liječničke komore za potrebe trajnog usavršavanja. Tečaj se organizira svake godine, a ove godine će se održati u Zagrebu od 27. do 29. svibnja. Više informacija o samom tečaju možete pronaći na internetskoj stranici HZZZSR-a.
Podsjećamo Vas ….
Odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br.150/08, 71/10, 139/10 i 22/11) i Zakona o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09)  propisani su poslovi koje Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu treba obavljati na području praćenja stanja i unapređenja sigurnosti na radu. Jedan od tih poslova je i vođenje registra radnika izloženih karcinogenim i/ili mutagenim tvarima.

Prema odredbi članka 6. Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima (NN br. 40/07, dalje: Pravilnik)
„Poslodavac mora u roku od 30 dana prije početka korištenja karcinogene i/ili mutagene tvari o tome pismeno obavijestiti nadležno tijelo inspekcije rada i Hrvatski zavod za medicinu rada…“ (sada Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu).

Sukladno Pravilniku Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je izradio obrazac o izloženosti radnika karcinogenim i/ili mutagenim tvarima, s potrebnim podacima za vođenje registra, koji poslodavci moraju popuniti za svakog radnika koji je izložen ili bi mogao biti izložen tim tvarima.
Obrazac možete skinuti ovdje i popunjen poslati elektronskim putem na  e-mail adresu: ljivic@www.hzzzsr.hr

Skupovi u području zaštite zdravlja na radu
U Opatiji je 31. ožujka i 1. travnja o.g. održano V. savjetovanje “Zaštita na radu u regiji Alpe-Jadran” u organizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Opće ustanove za osiguranje od nesreća, Beč (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Wien) i Inspekcije rada Republike Austrije. Izvršni organizatori bili su Udruga za promicanje zaštite (UPZ) i Zavod  za istraživanje i razvoj sigurnosti (ZIRS).Svrha savjetovanja bila je razmjena novih spoznaja i aktualnih iskustva iz područja zaštite na radu i zaštite zdravlja, a na skupu su govorili ugledni stručnjaci iz Austrije, Hrvatske, Italije i drugih susjednih zemalja. Teme savjetovanja su obuhvatile strategije zaštite na radu (svijet, Austrija, Hrvatska), jačanje administrativnih kapaciteta u području zaštite na radu u RH (IPA projekt), sigurno održavanje (tema godine u EU), utvrđivanje opasnosti od elektromagnetskih polja u uredima i dr., zaštitu na radu u Republici Italiji i potrebe za djelovanjem komora stručnjaka u zaštiti na radu. Izlaganja sa skupa možete vidjeti na našoj internetskoj stranici.
ISSA smjernice

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu nastavljamo s izradom smjernica i uputa. Tako smo sudjelovali u izradi i prevođenju smjernica Međunarodne udruge za socijalnu sigurnost (Internarional Social Security Association – ISSA) i njezinih Međunarodnih sekcija za prevenciju rizika (ISSA Sekcija za željezo i metal, ISSA Sekcija za električnu energiju, ISSA Sekcija za strojeve i sigurnosne sustave), koje su organizirale i provele izradu vodiča za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima. Ovdje možete pročitati vodič za procjenu rizika u malim i srednjim poduzećima u slučaju izloženosti vibracijama i pri ručnom prenošenju tereta.

Sigurna uporaba rukavica

U mnogim je zanimanjima rad nezamisliv bez zdrave kože ruku, koja je prva obrana od vanjskih utjecaja, posebno od utjecaja nadražljivaca, alergena, karcinogena, otrova ili različitog mehaničkog djelovanja. Rukavice za zaštitu ruku su dio osobne zaštitne opreme, koja mora osigurati odgovarajući stupanj zaštite od različitih opasnosti prisutnih u radnom procesu, uključujući i rizike prisutne pri radu s organskim otapalima. Da bi pri tome rukavice pružile najveću moguću zaštitu, potrebno je koristiti ih i održavati ih na odgovorajući način. Kako to činiti pogledajte na letku “10 savjeta za sigurnu uporabu rukavica pri radu s organskim otapalima”.


IPA projekt
“Zdravlje i zaštita na radu”
Tijekom ožujka u okviru IPA 2007 projekta “Zdravlje i zaštita na radu” provodile su se aktivnosti predviđene Twinning ugovorom. Održane su radionice i okrugli stolovi s austrijsko-slovačkim konzultantima-stručnjacima po pojedinim komponentama ugovora, i to  „Europska statistika ozljeda na radu”,  „Procjena opasnosti”, „Razrada koncepta IT mreže među sudionicima projekta” i „Pružanje pomoći pri razvoju i pripremi smjernica za provedbu praćenja, nadzora, statistika i analiza vezanih uz EU direktive – Izrada Priručnika kojim bi stručnjak zaštite na radu provodio unutarnji nadzor“. Aktivnosti su se odvijale u prostorijama Delegacije EU komisije, MINGORP-a i HZZZSR-a. Aktivno su sudjelovali djelatnici HZZZSR-a, HZZO-a, MINGORP-a, DI-a i Nezavisnih hrvatskih sindikata. Novosti vezane uz projekt možete vidjeti u Twinning news projekta na engleskom i hrvatskom jeziku.
MATRA projekt
U okviru MATRA projekta „Jačanje aspekta sigurnosti HZZZSR-a“ su tijekom ožujka održane radionice i okrugli stolovi na kojima je analizirano stanje u području sigurnosti na radu u Republici Hrvatskoj kao i uloga HZZZSR-a u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu. Iz rasprava su proizašle smjernice za moguća daljnja poboljšanja i promjene u sustavu. Održani su sastanci sa stručnjacima zaštite na radu iz poduzeća Kraš i Selk, Visoke škole za sigurnost s pravom javnosti iz Zagreba, Hrvatskog društva inženjera sigurnosti te s predstavnicima Inspekcije rada DIH. U radu grupe sudjelovali su djelatnici HZZZSR-a, Odjela za zaštitu na radu MINGORP-a i predstavnica Nezavisnih hrvatskih sindikata.