I/2011

Stupanjem na snagu Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 139/10) dana 1.siječnja 2011. prestaju važiti:

 • Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (NN 85/06, 67/08)
 • Mreža ugovorenih subjekata medicine rada (NN 115/07)
 • Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN125/07)
 • Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 125/07, 04/08)
 • Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 115/10)
 • Opći uvjeti ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (NN 22/09)
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 125/07, 04/08), 66/10)
 • Pravilnik o ovlastima i načinu obavljanja vanjskog nadzora kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (NN 70/10)

Od istog datuma postaju važeće i izmjene nekih već postojećih akata:

 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10)
 • Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti (153/09)
 • Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 43/10, 71/10, 1/11, 6/11)
 • Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 67/09, 116/09, 4/10, 13/10, 88/10, 131/10, 1/11)
 • Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (NN 17/09, 46/09, 4/10, 13/10, 110/10, 131/10, 1/11)
 • Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (NN 113/09, 126/09, 4/10, 88/10, 1/11)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN 17/09, 23/09, 53/09, 116/09, 4/10, 88/10, 110/10, 113/10, 1/11)
 • Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 50/10, 71/10, 88/10, 1/11)
 • Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 50/10, 71/10, 88/10, 1/11)
 • Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 2/09, 6/11)
 • Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalnih bolesti (NN 1/11 )
 • Odluka o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora (NN 1/11)

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN 155/08) stupa na snagu sa 1.siječnja 2011. godine. Ovaj pravilnik utvrđuje minimalne zahtjeve glede sigurnosti i zdravlja radnika pred rizicima po njihovo zdravlje i sigurnost, uključujući i sprječavanje takvih rizika koje proizlaze ili bi mogle proizaći iz izloženosti biološkim agensima pri radu.

Oznake za opasne kemikalije

Direktivom o opasnim tvarima iz 1967. godine (Direktiva Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967 o usklađivanju zakona, propisa i upravnih odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakiranje i označavanje opasnih tvari) koja se odnosila na čiste kemikalije i njihove pripravke, koji se stavljaju na tržište  na prostoru Europske unije, određena su pravila za označavanje opasnih tvari. U  prilozima te direktive po prvi put su uvedeni grafički znakovi i oznake upozorenja, oznake upozorenja „R“ i oznake obavijesti „S“. Prihvaćanjem novih znanstvenih spoznaja i dostignuća iz tog područja, godine 2001 donesena je nova Direktiva 2001/59/EEC koja je preuzela sustav označavanja opasnih tvari i pripravaka. U Republici Hrvatskoj od  2005. godine na snazi je Zakon o kemikalijama (NN 150/05, 53/08) koji je usklađen sa Direktivom 2001/59/EEC. Temeljem Zakona o kemikalijama 2008. godine donesen je Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN 23/08, 64/09, 113/10) kojim se uređuje razvrstavanje, označavanje, obilježavanje i pakiranje opasnih kemikalija koje se stavljaju u promet u Republici Hrvatskoj. U prilogu Pravilnika se nalaze grafički znakovi (simboli) i oznake upozorenja, oznake upozorenja „R“ i oznake obavijesti „S“, koji su i ovdje navedeni.

Skupovi u području zaštite zdravlja na radu

Znanstveni simpozij “Aktualna javnoznanstvena istraživanja o izloženosti elektromagnetskom zračenju” održan je 19. studenog 2010. godine u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Skup su organizirali Institut za medicinska istraživanja i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

TEB Poslovno savjetovanje u suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu organizirao je 14.1.2011. godine seminar “Prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti prema novim propisima”. Na seminaru se govorilo o situaciji koja je nastupila stupanjem na snagu novih zakonskih propisa  u području zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu. Predavači su bile Veronika Laušin, dr. med., specijalist medicine rada, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Ljubica Đukanović, dipl. iur., TEB-ova savjetnica i prim. dr. sc. Marija Zavalić, dr. med., specijalist medicine rada, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Profesionalne bolesti u RH

Pri Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ustanovljen je i djeluje Registar profesionalnih bolesti kao jedna od važnih aktivnosti od javnog interesa koju Zavod provodi za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.
U skladu sa suvremenim stručnim kriterijima te prema europskoj metodologiji prikupljanja i statističke obrade podataka, provodi se analiza profesionalnih bolesti i njihovih posljedica.
Registar prati priznate profesionalne bolesti na razini države i tako daje temelj za preventivne akcije u području zaštite zdravlja radno aktivne populacije.
Rezultate rada Registra u 2010. godini možete pogledati u svom primjerku Newslettera ali i na našoj internetskoj stranici.

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom

Registar radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu obuhvaća sve profesionalne bolesti izazvane azbestom, koje su dijagnosticirane od strane specijalista medicine rada, potvrđene od Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu te priznate od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu odnosno od 1.1.2011. godine Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Rezultate rada Registra u 2010. godini možete pogledati u svom primjerku Newslettera ali i na našoj internetskoj stranici.
Ozljede na radu

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu provodi se   analiza ozljeda na radu s obzirom na djelatnost poslodavca, spol i kvalifikacije ozlijeđenog radnika, mjesto rada te vrstu ozljede klasificirane prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema.
Rezultate analize ozljeda na radu u 2010. godini u obliku privremenog izvješća možete pogledati u svom primjerku Newslettera ali i na našoj internetskoj stranici.

ISSA SMJERNICE

Međunarodna udruga za socijalnu sigurnost (International Social Security Association – ISSA) i njezine Međunarodne sekcije za prevenciju rizika (ISSA Sekcija za željezo i metal, ISSA Sekcija za električnu energiju, ISSA Sekcija za strojeve i sigurnosne sustave) organizirale su i provele izradu vodiča za procjenu rizika u malim i srednjim  poduzećima.

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sudjelovao je u izradi i prevođenju tih vodiča. Ovdje možete pročitati vodič za procjenu rizika u malim i srednjim  poduzećima u slučaju opasnosti od električne energije i opasnosti od eksplozija.
IPA projekt

“Zaštita i sigurnost na radu” je projekt financiran iz I. komponente IPA predpristupnog programa Europske unije. Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, a korisnici Odjel za zaštitu na radu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Državni inspektorat – inspekcija rada, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu te Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Opći cilj projekta je razvijanje učinkovitog sustava zaštite zdravlja na radu u Republici Hrvatskoj sukladno europskim standardima, kao i jačanje administrativnih kapaciteta svih relevantnih institucija koje se bave zaštitom zdravlja radnika. Projekt će se provoditi temeljem ugovora o nabavi opreme i Twinning ugovora.Ugovorom o nabavi opreme Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu bit će dobavljena informatička i medicinska oprema kao i dva automobila koja će biti korištena u radu Zavoda. Twinning ugovorom (instrument Europske komisije putem kojeg državne uprave članica razvijaju partnerstvo s državnim upravama u zemljama kandidatkinjama)  osposobit će se dovoljan broj stručnjka medicinske i tehničkih struka Zavoda za:

 • prenošenje znanja dionicima u sustavu zaštite zdravlja na radu,
 • promišljanje glede pojedinih stručnih tema,
 • komuniciranje putem papirnatog ili elektroničkog medija kao i
 • usvajanje metodologija za provođenje tih aktivnosti.

Svečano otvorenje projekta održano je 25. siječnja 2011. godine (Kick-off meeting), a projekt će se provoditi kroz 18 mjeseci.

MATRA projekt

U siječnju 2011.godine, u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, započela je provedba projekta u sklopu bilateralnog predpristupnog programa tehničke pomoći Kraljevine Nizozemske MATRA, pod nazivom “Jačanje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u području sigurnosti na radu”. Svrha projekta je ojačati kapacitete Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a provodit će se tijekom 2011. godine.