I/2010

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je u funkciji od
1. siječnja 2009. godine

Slijedom Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske, a u svrhu sustavnog praćenja i unapređivanja stanja zaštite na radu bilo je do kraja 2008. godine predviđeno ustrojavanje nove institucije u zaštiti zdravlja radnika – Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Za ustrojavanjem ove institucije iskazana je potreba i Nacionalnim programom zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, koji je strateškim ciljem utvrdio sigurnost i zaštitu zdravlja na radu, odnosno osiguravanje uvjeta za «zdravo radno mjesto». Ostvarivanjem tog cilja Republika Hrvatska prihvaća Strategiju Europske unije za područje zaštite zdravlja i sigurnost na radu za razdoblje 2007. – 2012. godine, prema kojoj je u navedenom razdoblju predviđeno smanjenje broja ozljeda i profesionalnih bolesti za 25%.Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 117/08) ustrojen je Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu kao pravni slijednik Hrvatskog zavoda za medicinu rada, kojem je promijenjen naziv, a djelatnost proširena na područje zaštite i sigurnosti na radu. Organizacijske jedinice Zavoda ustrojene su tako da multidisciplinarno pokrivaju područja prevencije, statističkih istraživanja, edukacije i promocije zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za sve korisnike – radnike, poslodavce, specijaliste medicine rada i drugo zdravstveno osoblje, stručnjake koji se bave zaštitom na radu, psihologe, toksikologe, radničke povjerenike, državnu upravu, HZZOZZR, HZZO, HZMO, Hrvatski zavod za zapošljavanje i druge korisnike. Zavod je započeo s radom 1. siječnja 2009. godine, a u svibnju se preselio s dosadašnje lokacije Avenija Većeslava Holjevca 22 u novi ured na Kajzerici, na adresu Radoslava Cimermana 64a, 10020 Novi Zagreb. S promjenom naziva Zavoda promijenjena je i adresa web stranice i e-mail adresa.

Sada nas možete posjetiti na stranici www.hzzzsr.hr i kontaktirati putem e-maila: hzzzsr@www.hzzzsr.hr.

img_1267174958
 Prava i obveze poslodavaca i radnika

Prava i obveze poslodavaca i radnika u procesu rada definirana su zakonskim propisima. To se odnosi i na prava i obveze vezane za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Obveze i prava poslodavaca su određena Zakonom o radu i Zakonom o zaštiti na radu. Isto tako, radnici imaju obveze i prava prema Zakonu o radu i Zakonu o zaštiti na radu.

Zakoni i pravilnici u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

U vrijeme procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji, aktivnost donošenja novih i izmjena već postojećih zakonskih propisa je vrlo živa. Na našoj internetskoj stranici možete pratiti i imati ažuran uvid u važeće zakone i druge zakonske propise iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Zakonski propisi su prikazani prema područjima koje pokrivaju, kao što su npr. zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, mirovinsko osiguranje, zaštita na radu, profesionalne bolesti itd. Posebno su razvrstani za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu važne teme, kao što su rizici na radu i posebne profesionalne skupine radnika. Također možete pogledati i starije propise, donesene prije 1991. godine, koji su preuzeti i još uvijek su važeći, a ne možete ih naći u Narodnim novinama.

Program edukacije radnika koji rade s karcinogenim i/ili mutagenim tvarima

Prema Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima, poslodavac je dužan s ugovornim specijalistom medicine rada provesti edukaciju radnika o zaštiti zdravlja pri radu s karcinogenim i/ili mutagenim tvarima u skladu s programom Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Profesionalne bolesti u 2008. godini

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ustrojen je registar profesionalnih bolesti, a svrha mu je praćenje dijagnosticiranih i priznatih profesionalnih bolesti u Republici Hrvatskoj. U skladu sa suvremenim stručnim i statističkim kriterijima, prate se kretanja i provodi analiza profesionalnih bolesti i njihovih posljedica. Na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu možete vidjeti Registar profesionalnih bolesti za 2008.

Uskoro će biti dostupni i rezultati Registra profesionalnih bolesti u 2009. godini.

Smjernice

Smjernice su dokumenti koji utvrđuju stručno prihvaćene principe i postupke u pojedinom području ili u vezi s rješavanjem nekog stručnog problema. Smjernice nemaju zakonsku snagu, ali su usuglašeni stručni stavovi koji u stručnom smislu imaju snagu propisa. Svojim sadržajem obuhvaćaju upute o prepoznavanju problema, utvrđivanju intenziteta i prioriteta problema i mogućnostima njegovog rješavanja.  Smjernice doprinose uvođenju standarda u području njihove primjene te pružaju oslonac pri odabiru optimalnog načina rješavanja problema. Može se reći da rad na osnovi smjernica podiže razinu kvalitete rada u pojedinoj struci.
U području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu postoji značajan broj stručnih smjernica i uputa.
Na našoj internetskoj stranici možete naći hrvatske prijevode nekih od njih.

Kako pri radu čuvati leđa i križa

U Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je povodom obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu izrađen promotivni letak o jednoj od najčešćih bolesti današnjice – križobolji, u kojem se ukazuje kako i na koji način treba raditi da bi se izbjegle tegobe i nastup bolesti.

Skupovi u području zaštite zdravlja na radu

Tijekom 2009. godine u Hrvatskoj se održao značajan broj skupova vezanih uz zaštitu zdravlja radnika. Svaki je od njih ukazao na neki od aspekata sadašnjeg stanja u zaštiti zdravlja na radu. Ovdje vas podsjećamo na neke od njih i na u njima iznesena interesantna izlaganja i prezentacije.OBILJEŽEN NACIONALNI DAN ZAŠTITE NA RADU
Nacionalni dan zaštite na raduobilježilo je više skupova i sastanaka, a u utorak 28. travnja 2009. godine, na Cvjetnom trgu, održana je promocija i dijeljenje letka “Križobolja najčešća bolest današnjeg radnika”, koji su izradili zaposlenici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Savjetovanje: PROCJENA OPASNOSTI

Savjetovanje na temu: “Procjena opasnosti” održano je 17. rujna 2009. u sklopu INTERPROTEX 2009., a pod organizacijom Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini.Procjena opasnosti je osnovni dokument za provedbu zaštite na radu, te je ovo savjetovanje bilo namijenjeno svima koji se bave pitanjima zaštite na radu. Na Savjetovanju je prezentirano jedanaest radova podijeljenih u dvije tematske cjeline.U prvom dijelu Savjetovanja problematika procjene opasnosti bila je obrađena od strane predstavnika specijalista medicine rada, stručnjaka zaštite na radu, poslodavaca i sindikata. U drugom dijelu Savjetovanja bili su predstavljeni načini sanacije postojećih situacija kod poslodavaca.ARHITEKTONSKO PROJEKTIRANJE, PROSTORNO PLANIRANJE I BUKA NA RADNOM MJESTU
Savjetovanje je održano 22. travnja 2009. godine, u sklopu33. Međunarodnog sajma graditeljstva, opremanja i klimatizacije, pod organizacijom Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini, u suradnji s Razredom arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Svrha savjetovanja je bila upoznati sve sudionike sa štetnim djelovanjem buke po zdravlje ljudi, propisima koji se na tom području moraju primjenjivati posebice pri projektiranju, odnosno sanaciji građevina te s mogućim mjerama za otklanjanje i smanjivanje štetnih učinaka buke. Na skupu su prezentirani radovi, koji su svojom kvalitetom potaknuli zanimanje nazočnih, pružili nova znanja i razmjenu mišljenja te dali poticaj za daljnja istraživanja u tom području.

SAVJETOVANJE O ZAŠTITI ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU
Hrvatska udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 22. listopada 2009. godine organizirala je Savjetovanje o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu. Savjetovanje je bilo namijenjeno stručnjacima koji se bave zaštitom na radu, liječnicima medicine rada i drugim stručnjacima koji se bave zaštitom života i zdravlja zaposlenika.