IPA 2007 PROJEKT

O IPA programu
Instrument pretpristupne pomoći IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) je program pretpristupne pomoći za razdoblje 2007. – 2013. godine. Osnovni cilj ovog programa je pomoć državama kandidatkinjama za članstvo u EU i državama potencijalnim kandidatkinjama u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva i provedbi pravne stečevine EU (Acquis Communautaire) u procesu pridruživanja u članstvo EU, kao i pripremi za korištenje kohezijskog i strukturnih fondova. Republika Hrvatska je korisnica IPA programa od 2007. godine i ima ga pravo koristiti do pristupanja u članstvo EU. Republika Hrvatska kao zemlja kandidatkinja za punopravno članstvo u EU ima mogućnost korištenja sredstava iz svih pet komponenti:
1. Pomoć u tranziciji i jačanje institucija;
2. Prekogranična suradnja;
3. Regionalni razvoj – promet, zaštita okoliša, regionalna konkurentnost;
4. Razvoj ljudskih potencijala, i
5. Ruralni razvoj.

Projekt „Zdravlje i zaštita na radu“ je prijavljen u okviru I. Komponente IPA Programa 2007, koja podrazumijeva izgradnju i jačanje administrativnih kapaciteta zemlje kandidatkinje, tj. povećanje osposobljenosti i kompetencija službenika u državnim i javnim službama, a time i samih službi i sustava. Provođenje ovog Projekta financirano je iz sredstava Europske Unije. Nositelj projekta/izravni korisnik bilo je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, pri kojem se nalazi i Jedinica za provedbu projekta (JPP) – Project Implementation Unit. Korisnici projekta bili su Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR), Odjel za zaštitu na radu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Državni inspektorat – inspekcija rada i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO). Projekt je proveden temeljem dva ugovora; Twinning ugovora koji je proveden kroz više aktivnosti tehničke pomoći i Supply ugovora putem kojeg je pribavljena oprema.

Opći cilj projekta
Opći cilj ovog Projekta je razvijanje učinkovitog sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Republici Hrvatskoj sukladno europskim standardima kroz jačanje administrativnih kapaciteta svih relevantnih institucija koje sudjeluju u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, sukladno mjerilima postavljenim za Poglavlje 19. „Socijalna politika i zapošljavanje“, a što je bilo sastavni dio u procesu pretpristupnih pregovora Republike Hrvatske Europskoj Uniji.

Očekivani rezultati projekta
Planom rada (Work Plan) realizirana je provedba svih aktivnosti kroz 5 komponenti. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje aktivnost je sudjelovao u komponentama 1., 4. i 5. Twinning ugovora. Komponente 2. i 3. odnosile su se na Odjel zaštite na radu, odnosno Državni inspektorat.

U okviru 1. komponente provedene su 3 grupe aktivnosti:

  • edukacija i radionice sa svrhom usvajanja određenih vještina, razmjene iskustava i informacija, te usklađivanja stručnih stavova u pitanjima od ključne važnosti u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu;
  • radionice na temu usavršavanja i uspostave komunikacijskih kanala na stručnoj razini te informiranja stručne i opće javnosti;
  • studijsko putovanje.

U osmišljavanju tema pojedinih aktivnosti vodilo se računa i o međusobnoj povezanosti i međuovisnosti pojedinih tema/aktivnosti u smislu utjecaja na svakodnevnu praksu i zakonodavstvo u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Slijedom toga izrađeni su brojni dokumenti - smjernice dobre prakse – koje nisu zakonski obvezujuće ali predstavljaju stručnu podlogu i stav HZZZSR-a i HZZO-a kako postupati u svakodnevnom stručnom radu. Smjernice su namijenjene specijalistima medicine rada i stručnjacima u zaštiti na radu, tijelima državne uprave koja donose zakonske propise i uređuju područje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, poslodavcima i radnicima, kao i stručnoj i općoj javnosti.

Aktivnosti HZZZSR-a i HZZO-a u okviru Komponente 1.
Za potrebe evidentiranja, analize i praćenja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti sudionici su upoznati s metodama i zahtjevima u izvješćivanju prema EUROSTAT-u. Obzirom da je i Republika Hrvatska dužna statistički obrađivati podatke i izvješćivati EUROSTAT sukladno EODS-u (europska statistika profesionalnih bolesti) i ESAW-u (europska statistika ozljeda na radu) izrađeni su novi prilagođeni obrasci za Prijavu ozljede na radu i Prijavu profesionalne bolesti.

Komunikacijske vještine kao važan preduvjet u razmjeni informacija i komuniciranju općenito zahtijevaju znanje i svijest o tome kako međusobno i s relevantnim ciljnim grupama komunicirati na pozitivan i učinkovit način, kako se predstaviti kao stručnjak u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, kako predstaviti svoju instituciju i njenu djelatnost, te kako raditi u timu radi učinkovitosti i kvalitete rada. Kroz aktivno sudjelovanje u provođenju aktivnosti i učenje stručnjaci obaju zavoda usvojili su navedena znanja i vještine, a izrađena su i dva vodiča: Priručnik o vještinama komuniciranja i priručnik Razvijanje naprednih komunikacijskih vještina.

Jedna od temeljnih uloga Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je i provođenje edukacije svih sudionika u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, od stručnjaka do radnika. Kako bi tu zadaću obavljali uspješno provedena je aktivna edukacija stručnjaka zavoda te su usvojena opća i posebna znanja o metodologiji educiranja i vještine primjene usvojenih znanja u praksi. Za pomoć u daljnjem radu izrađen je i dokument Vodič o vještinama obuke.

U stručnom radu svi dionici u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu susreću se sa zakonskim odrednicama koje reguliraju prava i obveze pojedinih dionika, potrebne postupke i njihov sadržaj, međutim, zakonski propisi nisu uvijek jednoznačni, jasni i sveobuhvatni. Zato se stručnjaci u svakodnevnom radu susreću s raznim problemima koje zakonodavstvo ili nije jasno riješilo ili nisu u nadležnosti zakonodavstva već struke. Kako bi olakšali daljnji rad i zakonodavcu i stručnjacima, odabrane su neke stručne teme i područja za koja smo smatrali da će biti od značajne koristi cijelom sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu radi bolje zaštite zdravlja radnika, očuvanja radne sposobnosti i slijedom toga boljitka za gospodarstvo Republike Hrvatske. Stoga je izrađen niz smjernica za rješavanje problema i primjenu mjera za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
U svrhu sveobuhvatnog promišljanja o provođenju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu obuhvaćena su pitanja procjene rizika na radnom mjestu kao izvoru mogućih ozljeda, profesionalnih bolesti i bolesti koje mogu biti pogoršane štetnim čimbenicima s radnog mjesta. U svrhu procjenjivanja rizika na radnom mjestu, trajnog praćenja rizika, uklanjanja ili smanjivanja izvora opasnosti, štetnosti ili napora izrađena je općenita adobe pdf iconPraktična smjernica za procjenu rizika na radu.  Uz vođenje kroz postupak izrade procjene rizika (u našem zakonodavstvu još uvijek „procjena opasnosti“) naglasak je stavljen na činjenicu da procjenjivanje rizika treba biti svakodnevno i u svakom segmentu u svijesti  svih sudionika vezanih uz radni proces, a ne jednokratna radnja koju u krajnjem slučaju za poslodavca obavi druga ovlaštena osoba. Za upravljanje rizicima pri sjedenju na radnom mjestu izrađena je adobe pdf iconSmjernica o uređivanju radnih mjesta na kojima se dugotrajno sjedi. Ručno prenošenje tereta mogući je izvor oštećenja koštano zglobnog sustava pa je za upravljanje tim rizikom izrađena adobe pdf iconPraktična smjernica za ocjenu rizika pri ručnom rukovanju teretom. Ova smjernica daje novu SMART (Scoring Method for Assessment of Repetitive Tasks) metodu za kvantitativnu procjenu rizika kod ponavljajućih radnih operacija. Metodu su izradili stručnjaci HZZZSR-a. Karcinogene i mutagene tvari mogu biti izvor štetnog utjecaja na zdravlje radnika te je u svrhu pomoći stručnjacima koji se bave zaštitom zdravlja i sigurnošću radnika izrađena Praktična smjernica za rad s karcinogenim i mutagenim tvarima. Navedene smjernice daju sve mjere za zaštitu zdravlja radnika u koje se ubraja i zdravstveni nadzor. Slijedom toga izrađena je Smjernica za provođenje zdravstvenog nadzora radnika izloženih povećanim rizicima koja navodi vrstu i optimalan sadržaj zdravstvenih pregleda radi otkrivanja možebitnog djelovanja štetnosti s radnog mjesta na zdravlje radnika, a što ukazuje na potrebu intervencije na radnom mjestu sukladno procjeni rizika. Osobito rizičnu skupinu radnika, uključujući i dobrovoljce, čine vatrogasci. Za tu rizičnu skupinu ovaj segment nije ni na razini zakonodavstva niti na razini struke jednoznačno riješen te su stoga stručnjaci HZZZSR-a inicirali izradu Praktične smjernice za opseg i vrstu zdravstvenih pregleda i tjelesne pripremljenosti vatrogasaca. Obzirom na složenost problematike, u izradi smjernice sudjelovali su predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje, vatrogasnih postrojbi i specijalisti medicine rada.

Komunikacija među institucijama koje svaka u okviru svoje nadležnosti obavljaju poslove vezane uz zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ključni je preduvjet za sustavno i kvalitetno obavljanje tih poslova. Za uspostavljanje bolje komunikacije izrađena je Komunikacijska strategija za poboljšanje usluga informiranja. Razmjena iskustava sa institucijama i stručnjacima koji se bave istim ili sličnim poslovima također je bitna radi razmjene dobre prakse i novih saznanja i težnji u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Kroz aktivnost su zajednički izrađene Preporuke za jačanje suradnje s europskim institucijama u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

U svim je izrađenim dokumentima u obzir uzimana dobra praksa i pravna stečevina zemalja EU, a tome su znatno doprinijela i dva Studijska putovanja stručnjaka HZZZSR-a, HZZO-a i Odjela zaštite na radu Ministarstva rada i mirovinskog sustava u Austriju i Slovačku od 13. – 17. lipnja 2011. i od 4. – 10. travnja 2012. godine. Na tim je putovanjima dobiven uvid u rad AUVA – austrijske osigurateljne kuće za ozljede na radu i profesionalne bolesti i njihovog Rehabilitacijskog centra i Bolnice za ozljede na radu u Tobelbadu. Stručnjaci su posjetili i Institut za humana istraživanja primjene tehnologije na zdravlje i prevenciju u Grazu, Joanneum istraživački centar u Weizu, Institut za prevenciju prašine i silikoze u Leobenu, Rehabilitacijski centar Weisser Hof kod Beča, Infineon Tecnologies Austria,  Norske Skog Paper Mill i Opel Austria gdje je dobiven uvid u dobro ustrojenu i primjenjivanu zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Poslodavac sa dobro ustrojenom zaštitom na radu u Slovačkoj bila je tvrtka Slovnaft. U Slovačkoj su stručnjaci obišli i Kliniku za medicinu rada i toksikologiju u Bratislavi, te su u prostorima Ministarstva rada, socijalne skrbi i obitelji razmijenjena iskustva i informacije s osobljem ministarstva i drugih slovačkih institucija - Državnim zavodom za socijalno osiguranje i Institutom za istraživanje rada i obitelji.

U okviru Komponenti 4. i 5. Plana rada za provedbu Twinning aktivnosti izrađen je koncept informatičkog sustava i statističkog softvera za razmjenu podataka koji je kompatibilan sa EU standardima bilježenja i izvješćivanja o ozljedama na radu (ESAW) i profesionalnim bolestima (EODS). Razrađeni su protokoli za učinkovito povezivanje institucija korisnica projekta te njihovo poboljšano komuniciranje i suradnju. Baza podataka (Data Collector) biti će smješten u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava. Svrha IT mreže medu institucijama je racionalizacija aktivnosti oko prikupljanja relevantnih podataka kao i njihove jednoznačne obrade i razmjene.

Putem Supply ugovora HZZZSR-a dobavljena je medicinska i informatička oprema te DVA automobila.

Završni skup povodom završetka projekta održan je 3. srpnja u prostorijama Delegacije EU. Na skupu su predstavnici Delegacije EU, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, ambasada Austrije i Slovačke, voditelji projekta i korisnici izrazili veliko zadovoljstvo rezultatima provedenog projekta.

Rezultati ovog projekta u obliku novih znanja, vještina, iskustava i izrađenih dokumenata značajno osnažuju stručne i organizacijske potencijale HZZZSR-a, a osobito je važan, iako naoko nevidljiv, pomak koji se nakon ovako intenzivnih iskustava događa u načinu razmišljanja.

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann