Održani Stručni seminari „Izazov: Stres na radu – Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta“

 

Seminar je bio namijenjen psiholozima u medicini rada koji pokazuju velik interes za područje procjene psihosocijalnih rizika i provođenje mjera prevencija unutra radnih organizacija. Psiholozi u medicini rada mogu ponuditi stručna znanja primjenjiva na području zaštite zdravlja na radu te doprinijeti smanjivanju razina stresa na radu te očuvanju zdravlja i dobrobiti radnika.

Na seminaru je predstavljen teorijski dio o odnosu psihosocijalnih rizika i stresa na radu te adekvatnim postupcima procjene psihosocijalnih rizika i upravljanja stresom na radu, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Radionica je obuhvaćala primjenu upitnika za procjenu psihosocijalnih rizika te interpretaciju rezultata.

Seminar Izazov: Stres na radu pokazao se primjenjivim na različite skupine dionika koji sudjeluju u procesu upravljanja psihosocijalnim rizicima i stresom na radu. Podizanje svijesti o stresu na radu te pružanje informacija o ovoj temi, prvi je korak u sustavnom upravljanju psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu.

 
 

          Korisne poveznice

 min zdravlja    hzzo logo final    Min rada       hzmo logo    Cadial     všzs     vuk-bann